top of page

IBADAT PAGI Kamis, 11 April 2024

PERINGATAN SANTO STANISLAUS, USKUP & MARTIR (M)PEMBUKAAN

P : Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku.

U : Supaya mulutku mewartakan pujian-Mu.


MAZMUR 94 (95)

Ant.

Marilah menyembah Tuhan, raja para martir.


Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan,

bersorak-sorai bagi penyelamat kita.

Menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur,

menghormati-Nya dengan pujian.

 Ant.

Marilah menyembah Tuhan, raja para martir.


Tuhanlah Allah yang agung,merajai segala dewa.

Dasar bumi terletak di tangan-Nya,

Puncak gunung pun milik-Nya.Milik-Nyalah laut,

Dia membuatnya,daratanpun buatan tangan-Nya.

 Ant.

Marilah menyembah Tuhan, raja para martir.


Mari bersujud dan menyembah,

berlutut di hadapan Tuhan, pencipta kita.

Dialah Allah kita, kita umat-Nya,

Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya.

 Ant.

Marilah menyembah Tuhan, raja para martir.


Hari ini dengarkanlah suara-Nya:

“Jangan bertegar hati seperti di Meriba,

seperti di Masa, di padang gurun;

ketika leluhurmu mencobai Aku,

walau menyaksikan karyaKu yang agung.

 Ant.

Marilah menyembah Tuhan, raja para martir.


Empat puluh tahun Aku muak akan mereka itu;

maka Aku berkata: Umat ini tersesat hatinya,

mereka tidak mengerti maksud bimbinganKu.

Sebab itu Aku bersumpah dalam murkaKu:

Mereka takkan beristirahat bersama Aku.”

 Ant.

Tuhan sungguh bangkit, Alleluia.


Kemuliaan kepada Bapa

dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant.

Tuhan sungguh bangkit, Alleluia.


MADAH

Ya martir pahlawan suci

Jejak Kristus kauikuti

Musuh sudah kaukalahkan

Kini engkau dimuliakan.


S’moga doamu yang sakti

Menghapuskan dosa kami

Menyingkirkan kejahatan

Yang merusak kesatuan.


Terlepas sudah tubuhmu

Dari ikatan belenggu

Lepaskan belenggu kami

Agar dapat hidup suci.


Dipujilah Allah Bapa

Bersama Putra tercinta

Dan Roh penghibur ilahi

Selalu tak kunjung henti. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Kerahkanlah kekuatanMu, ya Tuhan, dan datanglah menyelamatkan kami.

 

Mazmur 79 (80)

Gembala Israel, dengarkanlah kami,*Engkau yang memimpin Yusuf bagaikan kawanan.

Engkau yang bertakhta di atas singgasana, tampillah dengan cemerlang,*di depan suku Efraim, Benyamin, dan Manasye.

Kerahkanlah kekuatanMu,*dan datanglah menyelamatkan kami.

 

Ya Allah, pulihkanlah kami,*tunjukkanlah seri wajahMu, maka selamatlah kami.

 

Ya Tuhan, Allah semesta alam, berapa lama lagi Engkau murka,*sekalipun umatMu berdoa?

UmatMu Kauberi ratap tangis sebagai makanan,*cucuran air mata berlimpah sebagai minuman.

Kaujadikan kami sasaran kebencian para tetangga*dan olok-olokan musuh kami.

 

Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami*tunjukkanlah seri wajahMu, maka selamatlah kami.

 

UmatMu bagaikan pokok anggur yang Kaupindahkan dari Mesir,*Kauhalaukan bangsa-bangsa lalu Kautanamkan dia.

Engkau telah menyediakan tanah bagi pokok itu,*maka berurat berakarlah ia dan memenuhi seluruh negeri.

Gunung-gunung ditudungi oleh naungannya,*dan pohon-pohon jati oleh cabang-cabangnya.

Ranting-rantingnya menjulur sampai ke laut,*dan sulur-sulurnya sampai ke sungai Efrat.

 

Ya Allah, mengapa Engkau merobohkan pagarnya,*sehingga setiap orang yang lewat meme-tik buahnya!

Babi hutan menggerogotinya,*dan binatang di padang memakannya.

 

Ya Allah semesta alam kembalilah,†pandanglah dari surga dan indahkanlah kebun anggurMu,*lindungilah pokok yang Kautanam dengan tanganMu sendiri.

Musuh telah menebang dan membakarnya:*biarlah mereka binasa oleh ancaman wajahMu.

Hendaknya Engkau melindungi raja kami,*orang pilihan yang telah Kaunobatkan

Maka kami tidak akan menyimpang daripadaMu,*lindungilah hidup kami, maka kami akan memuji Engkau.

 

Ya Tuhan, Allah semesta alam, pulihkanlah kami,*tunjukkanlah seri wajahMu, maka selamatlah kami.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 1

Kerahkanlah kekuatanMu, ya Tuhan, dan datanglah menyelamatkan kami.

 

Ant. 2

Megahlah karya Tuhan, hendaknya dimaklumkan di seluruh bumi.

 

Kidung (Yes 12:1-6)

Aku bersyukur kepadaMu, ya Tuhan:†Engkau telah murka terhadap aku,*tetapi kemurkaanMu telah mereda, dan aku sudah Kauhibur.

 

Sungguh, Tuhanlah penyelamatku,*aku percaya dan tidak merasa takut.

Sebab Tuhanlah kekuatan dan pujaanku,*Dialah yang menyelamatkan daku.

 

Dengan sukaria kamu akan menimba air*dari sumber keselamatan

Pada masa itu kamu akan berkata:*Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namaNya!

Wartakanlah kepada para bangsa karyaNya yang agung,*beritahukanlah keluhuran namaNya.

 

Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab me-gahlah karyaNya,*hendakNya dimaklumkan di seluruh bumi.

Bergembira dan bersoraklah, hai penduduk Sion,*sebab besarlah di tengah-tengahmu Allah Israel yang mahakudus.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 2

Megahlah karya Tuhan, hendaknya dimaklumkan di seluruh bumi.

 

Ant. 3

Bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita.

 

Mazmur 80 (81)

Bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita,*bersorak gembiralah bagi Allah Yakub.

Angkatlah nyanyian, bunyikanlah rebana,*petiklah gambus dan kecapi dengan lagu merdu.

Tiuplah nafiri pada perayaan tahun baru,*waktu bulan purnama, hari raya kita.

 

Sebab demikianlah ditetapkan bagi Israel,*suatu hukum dari Allah Yakub.

Suatu peringatan yang ditetapkan bagi suku Yusuf,*ketika Allah maju melawan tanah Mesir.

 

Kini kudengar firman Tuhan, yang belum pernah kudengar:*“Aku telah mengambil beban dari pun-dak umatKu.

 

Tangan dan pundaknya telah bebas dari kerja paksa,*engkau berseru dalam kesesakanmu, hai umatKu, maka Aku membebaskan dikau.

Dari dalam awan mengguntur Aku menjawab engkau,*Aku telah menguji engkau pada wahah Meriba.

 

Maka dengarlah, hai umatKu, Aku hendak memperingatkan dikau,*hai Israel, mudahMudahan engkau mendengarkan Daku.

Jangan di antaramu terdapat Allah yang lain,*jangan menyembah dewa asing .

Sebab Akulah Tuhan, Allahmu ,†yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir*dan mengenyangkan dikau dalam kelaparan.

 

Tetapi umatKu tidak mendengarkan suaraKu,*dan Israel tidak taat kepadaKu.

Maka Kubiarkan mereka dalam ketegaran hatinya,*dan mereka berbuat menurut rencananya sendiri.

 

Ah, sekiranya umatKu mendengarkan Daku,*sekirannya Israel menempuh jalan-jalanKu.

Maka musuh mereka segera Kutundukkan*dan terhadap para lawannya Kukepalkan tinjuKu.

 

Maka musuh Israel akan tunduk menyembah,*itulah nasibnya untuk selama-lamanya.

Maka umatKu akan Kuberi makan sari gandum*dan Kupuaskan dengan madu kuat.”

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 3

Bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita.


BACAAN SINGKAT (1 Yoh 5:3-5)

Inilah kasih kepada Allah, bahwa kita mentaati perintah-perintah-Nya; dan perintah Allah tidak berat. Setiap orang yang lahir dari Allah, meng­alahkan dunia; dan kemenangan yang mengalahkan dunia ialah iman kita. Tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Kristus adalah Putra Allah!


LAGU SINGKAT

P : Mereka menikmati sukacita abadi,*Alleluia, Alleluia.

U : Mereka menikmati sukacita abadi,*Alleluia, Alleluia.

P : Mereka bergembira dan bersorak-sorai.

U : Alleluia, Alleluia.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U : Mereka menikmati sukacita abadi,*Alleluia, Alleluia.


KIDUNG ZAKHARIA (Luk 1: 68-79)

Ant. Kidung Zakharia

Bergembiralah dan bersorak-sorailah, hai semua orang kudus, sebab berlimpah pahalamu di surga, Alleluia.


Terpujilah Tuhan, Allah Israel,*sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umat-Nya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,*putera Daud, hamba-Nya.

Seperti dijanjikan-Nya dari sediakala,*dengan perantaraan para nabi-Nya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita*dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada leluhur kita*dan mengindahkan perjanjian-Nya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,*akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepada-Nya tanpa takut*dan berlaku kudus dan jujur di hadapan-Nya seumur hidup.

 

Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,*sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalan-Nya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umat-Nya,*berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan;*Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut*dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Zakharia

Bergembiralah dan bersorak-sorailah, hai semua orang kudus, sebab berlimpah pahalamu di surga, Alleluia.


DOA PERMOHONAN

Saudara-saudara, para martir telah wafat demi sabda Allah. Marilah kita me­muji penebus kita, saksi yang setia, dan berkata:


U : Engkau telah menebus kami dalam darah-Mu.


Ya Tuhan, para martir-Mu rela mati untuk memberi kesaksian tentang iman mereka,* berikanlah kebebasan rohani kepada kami.


Para martir-Mu mengakui iman mereka sampai menumpahkan darahnya,* berilah kami kemurnian dan keteguhan iman.


Para martir-Mu mengikuti jejak-Mu dengan memanggul salib mereka,* semoga kami dengan berani menanggung kesukaran-kesukaran hidup.


Para martir-Mu membasuh pakaian mereka dalam darah Anak domba,* semoga kami mengalahkan serangan hawa nafsu dan bujukan dosa.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah yang Mahakuasa dan maharahim, dengan pertolongan-Mu martir santo Stanislaus telah mampu mengatasi siksa dan derita. Pada peringatan kemenangan­nya kami mohon perlindungan-Mu. Semoga kami tidak pernah dikalahkan oleh serangan  musuh. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan Pengantara kami, yang hidup…


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.


294 views0 comments

Comments


bottom of page