top of page

IBADAT PAGI Kamis, 14 Desember 2023

PERINGATAN SANTO YOHANES DARI SALIB, IMAM (P)PEMBUKAAN

P : Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku.

U : Supaya mulutku mewartakan pujian-Mu.


MAZMUR 94 (95)

Ant. Marilah menyembah Tuhan, sumber kebijaksanaan.


Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Menghadap wajahNya dengan lagu syukur, menghormatiNya dengan pujian.

Ant. Marilah menyembah Tuhan, sumber kebijaksanaan.


Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tanganNya, Puncak gunung pun milikNya. MilikNyalah laut, Dia membuatnya, daratanpun buatan tanganNya.

Ant. Marilah menyembah Tuhan, sumber kebijaksanaan.


Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan, pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatNya, Dialah gembala kita, kita kawananNya.

Ant. Marilah menyembah Tuhan, sumber kebijaksanaan.


Hari ini dengarkanlah suaraNya: “Jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di Masa, di padang gurun; ketika leluhurmu mencobai Aku, walau menyaksikan karyaKu yang agung.

Ant. Marilah menyembah Tuhan, sumber kebijaksanaan.


Empat puluh tahun Aku muak akan mereka itu; maka Aku berkata: Umat ini tersesat hatinya, mereka tidak mengerti maksud bimbinganKu. Sebab itu Aku bersumpah dalam murkaKu: Mereka takkan beristirahat bersama Aku.”

Ant. Marilah menyembah Tuhan, sumber kebijaksanaan.


Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Marilah menyembah Tuhan, sumber kebijaksanaan.


MADAH

Guru abadi Kristus Tuhan kami

Satu-satunya guru bijaksana

Yang menyampaikan sabda kehidupan

Kepada insan.


Dengarkan kami Gembala sejati

S'moga Gereja Kauberi cahaya

Supaya rela menyiarkan warta

Kabar gembira.


Kauberi kami pujangga teruji

Yang menerangi budi serta hati

Supaya kami lebih menyelami

Kasih ilahi.


Semoga ia yang kini berpesta

Menghantar kami ke hidup yang suci

Hingga akhirnya kami bahagia

Di alam baka. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Kerahkanlah kekuatanMu, ya Tuhan, dan datanglah menyelamatkan kami.

 

Mazmur 79 (80)

Gembala Israel, dengarkanlah kami,*Engkau yang memimpin Yusuf bagaikan kawanan.

Engkau yang bertakhta di atas singgasana, tampillah dengan cemerlang,*di depan suku Efraim, Benyamin, dan Manasye.

Kerahkanlah kekuatanMu,*dan datanglah menyelamatkan kami.

 

Ya Allah, pulihkanlah kami,*tunjukkanlah seri wajahMu, maka selamatlah kami.

 

Ya Tuhan, Allah semesta alam, berapa lama lagi Engkau murka,*sekalipun umatMu berdoa?

UmatMu Kauberi ratap tangis sebagai makanan,*cucuran air mata berlimpah sebagai minuman.

Kaujadikan kami sasaran kebencian para tetangga*dan olok-olokan musuh kami.

 

Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami*tunjukkanlah seri wajahMu, maka selamatlah kami.

 

UmatMu bagaikan pokok anggur yang Kaupindahkan dari Mesir,*Kauhalaukan bangsa-bangsa lalu Kautanamkan dia.

Engkau telah menyediakan tanah bagi pokok itu,*maka berurat berakarlah ia dan memenuhi seluruh negeri.

Gunung-gunung ditudungi oleh naungannya,*dan pohon-pohon jati oleh cabang-cabangnya.

Ranting-rantingnya menjulur sampai ke laut,*dan sulur-sulurnya sampai ke sungai Efrat.

 

Ya Allah, mengapa Engkau merobohkan pagarnya,*sehingga setiap orang yang lewat meme-tik buahnya!

Babi hutan menggerogotinya,*dan binatang di padang memakannya.

 

Ya Allah semesta alam kembalilah,†pandanglah dari surga dan indahkanlah kebun anggurMu,*lindungilah pokok yang Kautanam dengan tanganMu sendiri.

Musuh telah menebang dan membakarnya:*biarlah mereka binasa oleh ancaman wajahMu.

Hendaknya Engkau melindungi raja kami,*orang pilihan yang telah Kaunobatkan

Maka kami tidak akan menyimpang daripadaMu,*lindungilah hidup kami, maka kami akan memuji Engkau.

 

Ya Tuhan, Allah semesta alam, pulihkanlah kami,*tunjukkanlah seri wajahMu, maka selamatlah kami.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 1

Kerahkanlah kekuatanMu, ya Tuhan, dan datanglah menyelamatkan kami.

 

Ant. 2

Megahlah karya Tuhan, hendaknya dimaklumkan di seluruh bumi.

 

Kidung (Yes 12:1-6)

Aku bersyukur kepadaMu, ya Tuhan:†Engkau telah murka terhadap aku,*tetapi kemurkaanMu telah mereda, dan aku sudah Kauhibur.

 

Sungguh, Tuhanlah penyelamatku,*aku percaya dan tidak merasa takut.

Sebab Tuhanlah kekuatan dan pujaanku,*Dialah yang menyelamatkan daku.

 

Dengan sukaria kamu akan menimba air*dari sumber keselamatan

Pada masa itu kamu akan berkata:*Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namaNya!

Wartakanlah kepada para bangsa karyaNya yang agung,*beritahukanlah keluhuran namaNya.

 

Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab me-gahlah karyaNya,*hendakNya dimaklumkan di seluruh bumi.

Bergembira dan bersoraklah, hai penduduk Sion,*sebab besarlah di tengah-tengahmu Allah Israel yang mahakudus.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 2

Megahlah karya Tuhan, hendaknya dimaklumkan di seluruh bumi.

 

Ant. 3

Bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita.

 

Mazmur 80 (81)

Bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita,*bersorak gembiralah bagi Allah Yakub.

Angkatlah nyanyian, bunyikanlah rebana,*petiklah gambus dan kecapi dengan lagu merdu.

Tiuplah nafiri pada perayaan tahun baru,*waktu bulan purnama, hari raya kita.

 

Sebab demikianlah ditetapkan bagi Israel,*suatu hukum dari Allah Yakub.

Suatu peringatan yang ditetapkan bagi suku Yusuf,*ketika Allah maju melawan tanah Mesir.

 

Kini kudengar firman Tuhan, yang belum pernah kudengar:*“Aku telah mengambil beban dari pun-dak umatKu.

 

Tangan dan pundaknya telah bebas dari kerja paksa,*engkau berseru dalam kesesakanmu, hai umatKu, maka Aku membebaskan dikau.

Dari dalam awan mengguntur Aku menjawab engkau,*Aku telah menguji engkau pada wahah Meriba.

 

Maka dengarlah, hai umatKu, Aku hendak memperingatkan dikau,*hai Israel, mudahMudahan engkau mendengarkan Daku.

Jangan di antaramu terdapat Allah yang lain,*jangan menyembah dewa asing .

Sebab Akulah Tuhan, Allahmu ,†yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir*dan mengenyangkan dikau dalam kelaparan.

 

Tetapi umatKu tidak mendengarkan suaraKu,*dan Israel tidak taat kepadaKu.

Maka Kubiarkan mereka dalam ketegaran hatinya,*dan mereka berbuat menurut rencananya sendiri.

 

Ah, sekiranya umatKu mendengarkan Daku,*sekirannya Israel menempuh jalan-jalanKu.

Maka musuh mereka segera Kutundukkan*dan terhadap para lawannya Kukepalkan tinjuKu.

 

Maka musuh Israel akan tunduk menyembah,*itulah nasibnya untuk selama-lamanya.

Maka umatKu akan Kuberi makan sari gandum*dan Kupuaskan dengan madu kuat.”

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 3

Bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita.


BACAAN SINGKAT (Kebij 7:13-14)

Aku telah mempelajari kebijaksanaan dengan tulus ikhlas dan mewartakan­nya dengan rela hati. Keluhurannya tidak ku­sembunyikan. Sebab kebijak­sanaan itu amat berharga bagi manusia, dan orang yang memperoleh­nya menjadi sahabat Allah.


LAGU SINGKAT

P : Kebijaksanaan orang suci* Dikenangkan turun-temurun.

U : Kebijaksanaan orang suci* Dikenangkan turun-temurun.

P : Nama mereka harum selamanya.

U : Dikenangkan turun-temurun.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U : Kebijaksanaan orang suci* Dikenangkan turun-temurun.


KIDUNG ZAKHARIA (Luk 1:68-79) Ant. Kidung Zakharia

Orang bijaksana akan bersemarak, cemerlang laksana matahari, dan guru kebenaran akan berseri, kilau-kemilau laksana bintang abadi.


Terpujilah Tuhan, Allah Israel,* sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,* putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,* dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita* dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita* dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,* akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut* dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.


Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,* sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,* berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan;* Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut* dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Zakharia

Orang bijaksana akan bersemarak, cemerlang laksana matahari, dan guru kebenaran akan berseri, kilau-kemilau laksana bintang abadi.


DOA PERMOHONAN

Kristus gembala yang baik, telah me­nyerahkan nyawa bagi domba-domba­-Nya. Marilah kita memuji Dia dan ber­doa:


U : Gembalakanlah umat-Mu, ya Tuhan.


Kristus, Engkau menunjukkan belaskasihan dan cinta-Mu melalui gembala-gembala umat-Mu,* janganlah berhenti berbelaskasih terhadap kami melalui usaha mereka.


Kristus, Engkau melanjutkan tugas penggembalaan umat dalam diri wakil-wakil-Mu,* semoga Engkau sendiri memimpin kami dengan perantaraan mereka.


Kristus, Engkau merawat jiwa raga kami dengan perantaraan para kudus yang memimpin umat-Mu,* semoga Engkau selalu menghidupkan dan menguduskan kami.


Kristus, Engkau mendidik kawanan-Mu dengan kebijaksanaan dan cinta kasih para kudus-Mu,* teguhkanlah kami selalu dalam kesucian berkat usaha para gembala kami.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah yang mahamulia, imam-Mu Santo Yohanes telah mengingkari diri dengan sempurna dan sangat mencintai salib Kristus. Semoga kami mengikuti teladan­­­nya agar Kauizinkan me­mandang ke­muliaan-Mu yang kekal. Demi Yesus Kristus Putra­-Mu dan peng­antara kami, yang hidup ...


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

256 views0 comments

Commentaires


bottom of page