top of page

IBADAT PAGI Kamis, 20 April 2023

HARI BIASA PEKAN II PASKAH (P)PEMBUKAAN

P : Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku.

U : Supaya mulutku mewartakan pujian-Mu.


MAZMUR 94 (95)

Ant.Tuhan sungguh bangkit, Alleluia.


Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Menghadap wajahNya dengan lagu syukur, menghormatiNya dengan pujian.


Ant.Tuhan sungguh bangkit, Alleluia.


Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tanganNya, Puncak gunung pun milikNya. MilikNyalah laut, Dia membuatnya, daratanpun buatan tanganNya.


Ant.Tuhan sungguh bangkit, Alleluia.


Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan, pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatNya, Dialah gembala kita, kita kawananNya.


Ant.Tuhan sungguh bangkit, Alleluia.


Hari ini dengarkanlah suaraNya: “Jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di Masa, di padang gurun; ketika leluhurmu mencobai Aku, walau menyaksikan karyaKu yang agung.


Ant.Tuhan sungguh bangkit, Alleluia.


Empat puluh tahun Aku muak akan mereka itu; maka Aku berkata: Umat ini tersesat hatinya, mereka tidak mengerti maksud bimbinganKu. Sebab itu Aku bersumpah dalam murkaKu: Mereka takkan beristirahat bersama Aku.”


Ant.Tuhan sungguh bangkit, Alleluia.


Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant.Tuhan sungguh bangkit, Alleluia.


MADAH

Fajar menyingsinglah sudah Langit menggemakan madah Bumi bersorak-sorailah Neraka mengaduh kalah.


Kala raja nan perkasa Menggempur markas neraka Menggilas kuasa maut Dengan gagah tanpa maut.


Meskipun tertutup batu Dijaga banyak serdadu Namun pemenang yang luhur Bangkit mulia dari kubur.


Mulialah Engkau ya Tuhan Yang bangkit tak terkalahkan Serta Bapa dan Roh suci Mulia kekal abadi. Amin.


PENDARASAN MAZMUR Ant. 1 Aku ini pokok anggur, dan kamu ranting-rantingnya, Alleluia.


Mazmur 79 (80)

Gembala Israel, dengarkanlah kami,* Engkau yang memimpin Yusuf bagaikan kawanan.

Engkau yang bertakhta di atas singgasana, tampillah dengan cemerlang,* di depan suku Efraim, Benyamin, dan Manasye.

Kerahkanlah kekuatanMu,* dan datanglah menyelamatkan kami.


Ya Allah, pulihkanlah kami,* tunjukkanlah seri wajahMu, maka selamatlah kami.


Ya Tuhan, Allah semesta alam, berapa lama lagi Engkau murka,* sekalipun umatMu berdoa?

UmatMu Kauberi ratap tangis sebagai makanan,* cucuran air mata berlimpah sebagai minuman.

Kaujadikan kami sasaran kebencian para tetangga* dan olok-olokan musuh kami.


Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami* tunjukkanlah seri wajahMu, maka selamatlah kami.


UmatMu bagaikan pokok anggur yang Kaupindahkan dari Mesir,* Kauhalaukan bangsa-bangsa lalu Kautanamkan dia.

Engkau telah menyediakan tanah bagi pokok itu,* maka berurat berakarlah ia dan memenuhi seluruh negeri.

Gunung-gunung ditudungi oleh naungannya,* dan pohon-pohon jati oleh cabang-cabangnya.

Ranting-rantingnya menjulur sampai ke laut,* dan sulur-sulurnya sampai ke sungai Efrat.


Ya Allah, mengapa Engkau merobohkan pagarnya,* sehingga setiap orang yang lewat meme-tik buahnya!

Babi hutan menggerogotinya,* dan binatang di padang memakannya.


Ya Allah semesta alam kembalilah,† pandanglah dari surga dan indahkanlah kebun anggurMu,* lindungilah pokok yang Kautanam dengan tanganMu sendiri.

Musuh telah menebang dan membakarnya:* biarlah mereka binasa oleh ancaman wajahMu.

Hendaknya Engkau melindungi raja kami,* orang pilihan yang telah Kaunobatkan

Maka kami tidak akan menyimpang daripadaMu,* lindungilah hidup kami, maka kami akan memuji Engkau.


Ya Tuhan, Allah semesta alam, pulihkanlah kami,* tunjukkanlah seri wajahMu, maka selamatlah kami.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1 Aku ini pokok anggur, dan kamu ranting-rantingnya, Alleluia.

Ant. 2 Dengan suka ria kamu akan menimba air dari sumber keselamatan, Alleluia.


Kidung (Yes 12:1-6)

Aku bersyukur kepadaMu, ya Tuhan:† Engkau telah murka terhadap aku,* tetapi kemurkaanMu telah mereda, dan aku sudah Kauhibur.


Sungguh, Tuhanlah penyelamatku,* aku percaya dan tidak merasa takut.

Sebab Tuhanlah kekuatan dan pujaanku,* Dialah yang menyelamatkan daku.


Dengan sukaria kamu akan menimba air* dari sumber keselamatan

Pada masa itu kamu akan berkata:* Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namaNya!

Wartakanlah kepada para bangsa karyaNya yang agung,* beritahukanlah keluhuran namaNya.


Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab me-gahlah karyaNya,* hendakNya dimaklumkan di seluruh bumi.

Bergembira dan bersoraklah, hai penduduk Sion,* sebab besarlah di tengah-tengahmu Allah Israel yang mahakudus.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2 Dengan suka ria kamu akan menimba air dari sumber keselamatan, Alleluia.

Ant. 3 Tuhan menguatkan kita dengan sari gandum, Alleluia.


Mazmur 80 (81)

Bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita,* bersorak gembiralah bagi Allah Yakub.

Angkatlah nyanyian, bunyikanlah rebana,* petiklah gambus dan kecapi dengan lagu merdu.

Tiuplah nafiri pada perayaan tahun baru,* waktu bulan purnama, hari raya kita.


Sebab demikianlah ditetapkan bagi Israel,* suatu hukum dari Allah Yakub.

Suatu peringatan yang ditetapkan bagi suku Yusuf,* ketika Allah maju melawan tanah Mesir.


Kini kudengar firman Tuhan, yang belum pernah kudengar:* “Aku telah mengambil beban dari pun-dak umatKu.


Tangan dan pundaknya telah bebas dari kerja paksa,* engkau berseru dalam kesesakanmu, hai umatKu, maka Aku membebaskan dikau.

Dari dalam awan mengguntur Aku menjawab engkau,* Aku telah menguji engkau pada wahah Meriba.


Maka dengarlah, hai umatKu, Aku hendak memperingatkan dikau,* hai Israel, mudahMudahan engkau mendengarkan Daku.

Jangan di antaramu terdapat Allah yang lain,* jangan menyembah dewa asing .

Sebab Akulah Tuhan, Allahmu ,† yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir* dan mengenyangkan dikau dalam kelaparan.


Tetapi umatKu tidak mendengarkan suaraKu,* dan Israel tidak taat kepadaKu.

Maka Kubiarkan mereka dalam ketegaran hatinya,* dan mereka berbuat menurut rencananya sendiri.


Ah, sekiranya umatKu mendengarkan Daku,* sekirannya Israel menempuh jalan-jalanKu.

Maka musuh mereka segera Kutundukkan* dan terhadap para lawannya Kukepalkan tinjuKu.


Maka musuh Israel akan tunduk menyembah,* itulah nasibnya untuk selama-lamanya.

Maka umatKu akan Kuberi makan sari gandum* dan Kupuaskan dengan madu kuat.”


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 3 Tuhan menguatkan kita dengan sari gandum, Alleluia.


BACAAN SINGKAT (Rom 8:10-11)

Kalau Kristus ada dalam dirimu, badanmu memang akan mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena di­sucikan oleh Allah. Jadi, kalau Roh Allah yang membangkitkan Yesus dari alam maut tinggal dalam dirimu, maka Allah yang membangkitkan Kristus Yesus itu akan menghidupkan juga badanmu yang fana dengan Roh-Nya yang tinggal dalam dirimu.


LAGU SINGKAT

P : Tuhan bangkit dari kubur, *Alleluia, alleluia.

U : Tuhan bangkit dari kubur, *Alleluya, alleluya.

P : Sesudah disalibkan bagi kita.

U : Alleluia, alleluia.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U : Tuhan bangkit dari kubur, *Alleluia, alleluia.


KIDUNG ZAKHARIA (Luk 1:68-79)

Ant. Kidung Zakharia

Bapa mengasihi Putra dan menyerah­kan segala sesuatu kepada-Nya, Alleluia.


Terpujilah Tuhan, Allah Israel,* sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,* putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,* dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita* dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita* dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,* akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut* dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.


Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,* sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,* berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan;* Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut* dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Kidung Zakharia

Bapa mengasihi Putra dan menyerah­kan segala sesuatu kepada-Nya, Alleluia.


DOA PERMOHONAN

Kristus telah bangkit dan selalu hadir di dalam Gereja-Nya. Marilah kita memulia­kan Dia dan berdoa:


U: Tinggalah beserta kami, ya Tuhan.

Ya Tuhan Yesus, Engkau mencapai kemenangan atas dosa dan kematian,* tinggallah di tengah-tengah kami, Engkau yang hidup sepanjang segala abad.

Datanglah kepada kami dengan kekuatan-Mu yang tak terkalahkan,* dan perlihatkanlah kebaikan Allah kepada kami.

Satukanlah dunia yang tercerai berai dan penuh perselisihan,* sebab hanya Engkaulah sanggup memperbarui dan memperdamaikan umat manusia.

Teguhkanlah kami dalam iman akan kemenangan akhir,* dan kuatkanlah kami dalam pengharapan akan kedatangan-Mu.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP Allah yang maharahim, semoga rahmat Paskah yang telah kami terima membawa hasil yang nyata dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup...


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

198 views2 comments

2 Comments


Sihar Petrus Simbolon, S.Th.
Sihar Petrus Simbolon, S.Th.
Apr 19, 2023

Selamat pagi. Deo Gratias.

Like

Randolph Lojingau
Randolph Lojingau
Apr 19, 2023

Tq

Like
bottom of page