top of page

IBADAT PAGI Kamis, 21 Desember 2023

HARI BIASA KHUSUS ADVEN (U)PEMBUKAAN

P : Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku.

U : Supaya mulutku mewartakan pujian-Mu.


MAZMUR 94 (95)

Ant. Tuhan sudah dekat, marilah kita me­nyembah Dia.


Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Menghadap wajahNya dengan lagu syukur, menghormatiNya dengan pujian.

Ant. Tuhan sudah dekat, marilah kita me­nyembah Dia.


Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tanganNya, Puncak gunung pun milikNya. MilikNyalah laut, Dia membuatnya, daratanpun buatan tanganNya.

Ant. Tuhan sudah dekat, marilah kita me­nyembah Dia.


Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan, pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatNya, Dialah gembala kita, kita kawananNya.

Ant. Tuhan sudah dekat, marilah kita me­nyembah Dia.


Hari ini dengarkanlah suaraNya: “Jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di Masa, di padang gurun; ketika leluhurmu mencobai Aku, walau menyaksikan karyaKu yang agung.

Ant. Tuhan sudah dekat, marilah kita me­nyembah Dia.


Empat puluh tahun Aku muak akan mereka itu; maka Aku berkata: Umat ini tersesat hatinya, mereka tidak mengerti maksud bimbinganKu. Sebab itu Aku bersumpah dalam murkaKu: Mereka takkan beristirahat bersama Aku.”

Ant. Tuhan sudah dekat, marilah kita me­nyembah Dia.


Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Tuhan sudah dekat, marilah kita me­nyembah Dia.


MADAH

Para nabi mewartakan

Kedatangan Kristus Tuhan

Yang membawa kes’lamatan

Melimpahkan kesukaan.

 

Kristus datang ke dunia

Pada pertama kalinya

Lahir untuk mengasihi

Bukan untuk menghakimi.

 

Kristus akan datang lagi

Untuk menganugerahi

Para hamba yang setyawan

Mahkota keabadian.

 

Kami mohon kepadaMu

Ya Yesus Kristus Tuhanku

Semoga kami selalu

Mencari Dikau melulu. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Dari Sion akan datang raja yang harus memerintah. Tuhan, Imanuel Agung, itulah nama-Nya.

 

Mazmur 79 (80)

Gembala Israel, dengarkanlah kami,*Engkau yang memimpin Yusuf bagaikan kawanan.

Engkau yang bertakhta di atas singgasana, tampillah dengan cemerlang,*di depan suku Efraim, Benyamin, dan Manasye.

Kerahkanlah kekuatanMu,*dan datanglah menyelamatkan kami.

 

Ya Allah, pulihkanlah kami,*tunjukkanlah seri wajahMu, maka selamatlah kami.

 

Ya Tuhan, Allah semesta alam, berapa lama lagi Engkau murka,*sekalipun umatMu berdoa?

UmatMu Kauberi ratap tangis sebagai makanan,*cucuran air mata berlimpah sebagai minuman.

Kaujadikan kami sasaran kebencian para tetangga*dan olok-olokan musuh kami.

 

Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami*tunjukkanlah seri wajahMu, maka selamatlah kami.

 

UmatMu bagaikan pokok anggur yang Kaupindahkan dari Mesir,*Kauhalaukan bangsa-bangsa lalu Kautanamkan dia.

Engkau telah menyediakan tanah bagi pokok itu,*maka berurat berakarlah ia dan memenuhi seluruh negeri.

Gunung-gunung ditudungi oleh naungannya,*dan pohon-pohon jati oleh cabang-cabangnya.

Ranting-rantingnya menjulur sampai ke laut,*dan sulur-sulurnya sampai ke sungai Efrat.

 

Ya Allah, mengapa Engkau merobohkan pagarnya,*sehingga setiap orang yang lewat meme-tik buahnya!

Babi hutan menggerogotinya,*dan binatang di padang memakannya.

 

Ya Allah semesta alam kembalilah,†pandanglah dari surga dan indahkanlah kebun anggurMu,*lindungilah pokok yang Kautanam dengan tanganMu sendiri.

Musuh telah menebang dan membakarnya:*biarlah mereka binasa oleh ancaman wajahMu.

Hendaknya Engkau melindungi raja kami,*orang pilihan yang telah Kaunobatkan

Maka kami tidak akan menyimpang daripadaMu,*lindungilah hidup kami, maka kami akan memuji Engkau.

 

Ya Tuhan, Allah semesta alam, pulihkanlah kami,*tunjukkanlah seri wajahMu, maka selamatlah kami.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 1

Dari Sion akan datang raja yang harus memerintah. Tuhan, Imanuel Agung, itulah nama-Nya.

 

Ant. 2

Hendaklah kamu tabah, kamu akan menyaksikan bantuan Tuhan datang padamu.

 

Kidung (Yes 12:1-6)

Aku bersyukur kepadaMu, ya Tuhan:†Engkau telah murka terhadap aku,*tetapi kemurkaanMu telah mereda, dan aku sudah Kauhibur.

 

Sungguh, Tuhanlah penyelamatku,*aku percaya dan tidak merasa takut.

Sebab Tuhanlah kekuatan dan pujaanku,*Dialah yang menyelamatkan daku.

 

Dengan sukaria kamu akan menimba air*dari sumber keselamatan

Pada masa itu kamu akan berkata:*Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namaNya!

Wartakanlah kepada para bangsa karyaNya yang agung,*beritahukanlah keluhuran namaNya.

 

Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab me-gahlah karyaNya,*hendakNya dimaklumkan di seluruh bumi.

Bergembira dan bersoraklah, hai penduduk Sion,*sebab besarlah di tengah-tengahmu Allah Israel yang mahakudus.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 2

Hendaklah kamu tabah, kamu akan menyaksikan bantuan Tuhan datang padamu.

 

Ant. 3

Aku memandang ke arah Tuhan, aku mengharapkan Allah, penyelamatku.

 

Mazmur 80 (81)

Bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita,*bersorak gembiralah bagi Allah Yakub.

Angkatlah nyanyian, bunyikanlah rebana,*petiklah gambus dan kecapi dengan lagu merdu.

Tiuplah nafiri pada perayaan tahun baru,*waktu bulan purnama, hari raya kita.

 

Sebab demikianlah ditetapkan bagi Israel,*suatu hukum dari Allah Yakub.

Suatu peringatan yang ditetapkan bagi suku Yusuf,*ketika Allah maju melawan tanah Mesir.

 

Kini kudengar firman Tuhan, yang belum pernah kudengar:*“Aku telah mengambil beban dari pun-dak umatKu.

 

Tangan dan pundaknya telah bebas dari kerja paksa,*engkau berseru dalam kesesakanmu, hai umatKu, maka Aku membebaskan dikau.

Dari dalam awan mengguntur Aku menjawab engkau,*Aku telah menguji engkau pada wahah Meriba.

 

Maka dengarlah, hai umatKu, Aku hendak memperingatkan dikau,*hai Israel, mudahMudahan engkau mendengarkan Daku.

Jangan di antaramu terdapat Allah yang lain,*jangan menyembah dewa asing .

Sebab Akulah Tuhan, Allahmu ,†yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir*dan mengenyangkan dikau dalam kelaparan.

 

Tetapi umatKu tidak mendengarkan suaraKu,*dan Israel tidak taat kepadaKu.

Maka Kubiarkan mereka dalam ketegaran hatinya,*dan mereka berbuat menurut rencananya sendiri.

 

Ah, sekiranya umatKu mendengarkan Daku,*sekirannya Israel menempuh jalan-jalanKu.

Maka musuh mereka segera Kutundukkan*dan terhadap para lawannya Kukepalkan tinjuKu.

 

Maka musuh Israel akan tunduk menyembah,*itulah nasibnya untuk selama-lamanya.

Maka umatKu akan Kuberi makan sari gandum*dan Kupuaskan dengan madu kuat.”

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 3

Aku memandang ke arah Tuhan, aku mengharapkan Allah, penyelamatku.


BACAAN SINGKAT (Yes 45:8)

Hai langit, turunkanlah embunmu, hai awan hujankanlah Raja adil. Hai bumi, bukakanlah dirimu dan tumbuhkanlah Penyelamat, sehingga kejujuran ber­kembang.


LAGU SINGKAT

P : Kristus, Putra Allah yang hidup,*Kasihanilah kami.

U : Kristus, Putra Allah yang hidup,*Kasihanilah kami.

P : Engkaulah yang akan datang ke dunia.

U : Kasihanilah kami.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U : Kristus, Putra Allah yang hidup,* Kasihanilah kami.


KIDUNG ZAKHARIA (Luk 1:68-79) Ant. Kidung Zakharia

Janganlah takut, beberapa hari lagi Tuhan kita akan datang padamu.


Terpujilah Tuhan, Allah Israel,* sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,* putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,* dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita* dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita* dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,* akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut* dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.


Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,* sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,* berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan;* Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut* dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Zakharia

Janganlah takut, beberapa hari lagi Tuhan kita akan datang padamu.


DOA PERMOHONAN

Kristus, kebijaksanaan dan kekuatan Allah, sungguh-sungguh mencintai kita manusia. Dengan penuh kepercayaan marilah kita memohon kepadaNya:


U : Datanglah kepada kami, ya Tuhan.


Yesus Kristus, Tuhan, Engkau telah memanggil kami kepada cahaya kerajaanMu,* semoga kami berjalan dengan pantas di hadapan Allah dalam segala-galanya.


Engkau tidak dikenal dunia, namun Engkau berada ditengah kami,* perlihatkanlah wajahMu kepada semua manusia.


Engkau lebih dekat pada kami daripada hati kami sendiri,* kuatkanlah dalam diri kami kepercayaan dan pengharapan akan keselamatan.


Engkau sumber kekudusan,* peliharalah kami dalam kekudusan dan kesucian pada saat kedatanganMu.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Ya Tuhan, dengarkanlah dengan rela doa umat-Mu. Kami bergembira karena ke­datangan Putra-Mu sebagai manusia lemah. Semoga kami, umat-Mu, kelak memperoleh kurnia hidup abadi karena kedatangan-Nya sebagai penguasa mulia. Sebab Dialah Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa....


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

229 views0 comments

コメント


bottom of page