top of page

IBADAT PAGI Kamis, 4 Agustus 2022

PERINGATAN SANTO YOHANES MARIA VIANNEY, IMAM (P)
PEMBUKAAN

P : Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku.

U : Supaya mulutku mewartakan pujian-Mu.


MAZMUR 94 (95)

Ant.

Marilah menyembah Kristus, raja para gembala umat.

Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Menghadap wajahNya dengan lagu syukur, menghormatiNya dengan pujian.

Ant.

Marilah menyembah Kristus, raja para gembala umat.

Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tanganNya, Puncak gunung pun milikNya. MilikNyalah laut, Dia membuatnya, daratanpun buatan tanganNya.

Ant.

Marilah menyembah Kristus, raja para gembala umat.

Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan, pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatNya, Dialah gembala kita, kita kawananNya.

Ant.

Marilah menyembah Kristus, raja para gembala umat.

Hari ini dengarkanlah suaraNya: “Jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di Masa, di padang gurun; ketika leluhurmu mencobai Aku, walau menyaksikan karyaKu yang agung.

Ant.

Marilah menyembah Kristus, raja para gembala umat.

Empat puluh tahun Aku muak akan mereka itu; maka Aku berkata: Umat ini tersesat hatinya, mereka tidak mengerti maksud bimbinganKu. Sebab itu Aku bersumpah dalam murkaKu: Mereka takkan beristirahat bersama Aku.”

Ant.

Marilah menyembah Kristus, raja para gembala umat.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant.

Marilah menyembah Kristus, raja para gembala umat.


MADAH

Pemimpin mulya bapa bijaksana Yang hari ini kita peringati Kini berjaya penuh sukacita Di surga baka.


Ia selalu sungguh berusaha Untuk membantu membimbing sesama Giat mengabdi dengan tulus hati Allah sejati.


Semoga kita ditolong doanya Dan menerima pengampunan dosa Dihantarkannya menuju ke surga Menghadap bapa.


Dimulyakanlah Bapa mahamurah Bersama Putra penebus dunia Roh Kudus pula penghibur Gereja S’lama-lamanya. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant.1

Kerahkanlah kekuatanMu, ya Tuhan, dan datanglah menyelamatkan kami.


Mazmur 79 (80)

Gembala Israel, dengarkanlah kami,* Engkau yang memimpin Yusuf bagaikan kawanan.

Engkau yang bertakhta di atas singgasana, tampillah dengan cemerlang,* di depan suku Efraim, Benyamin, dan Manasye.

Kerahkanlah kekuatanMu,* dan datanglah menyelamatkan kami.


Ya Allah, pulihkanlah kami,* tunjukkanlah seri wajahMu, maka selamatlah kami.


Ya Tuhan, Allah semesta alam, berapa lama lagi Engkau murka,* sekalipun umatMu berdoa?

UmatMu Kauberi ratap tangis sebagai makanan,* cucuran air mata berlimpah sebagai minuman.

Kaujadikan kami sasaran kebencian para tetangga* dan olok-olokan musuh kami.


Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami* tunjukkanlah seri wajahMu, maka selamatlah kami.


UmatMu bagaikan pokok anggur yang Kaupindahkan dari Mesir,* Kauhalaukan bangsa-bangsa lalu Kautanamkan dia.

Engkau telah menyediakan tanah bagi pokok itu,* maka berurat berakarlah ia dan memenuhi seluruh negeri.

Gunung-gunung ditudungi oleh naungannya,* dan pohon-pohon jati oleh cabang-cabangnya.

Ranting-rantingnya menjulur sampai ke laut,* dan sulur-sulurnya sampai ke sungai Efrat.


Ya Allah, mengapa Engkau merobohkan pagarnya,* sehingga setiap orang yang lewat meme-tik buahnya!

Babi hutan menggerogotinya,* dan binatang di padang memakannya.


Ya Allah semesta alam kembalilah,† pandanglah dari surga dan indahkanlah kebun anggurMu,* lindungilah pokok yang Kautanam dengan tanganMu sendiri.

Musuh telah menebang dan membakarnya:* biarlah mereka binasa oleh ancaman wajahMu.

Hendaknya Engkau melindungi raja kami,* orang pilihan yang telah Kaunobatkan

Maka kami tidak akan menyimpang daripadaMu,* lindungilah hidup kami, maka kami akan memuji Engkau.


Ya Tuhan, Allah semesta alam, pulihkanlah kami,* tunjukkanlah seri wajahMu, maka selamatlah kami.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 1

Kerahkanlah kekuatanMu, ya Tuhan, dan datanglah menyelamatkan kami.


Ant. 2

Megahlah karya Tuhan, hendaknya dimaklumkan di seluruh bumi.


Kidung (Yes 12:1-6)

Aku bersyukur kepadaMu, ya Tuhan:† Engkau telah murka terhadap aku,* tetapi kemurkaanMu telah mereda, dan aku sudah Kauhibur.


Sungguh, Tuhanlah penyelamatku,* aku percaya dan tidak merasa takut.

Sebab Tuhanlah kekuatan dan pujaanku,* Dialah yang menyelamatkan daku.


Dengan sukaria kamu akan menimba air* dari sumber keselamatan

Pada masa itu kamu akan berkata:* Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namaNya!

Wartakanlah kepada para bangsa karyaNya yang agung,* beritahukanlah keluhuran namaNya.


Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab me-gahlah karyaNya,* hendakNya dimaklumkan di seluruh bumi.

Bergembira dan bersoraklah, hai penduduk Sion,* sebab besarlah di tengah-tengahmu Allah Israel yang mahakudus.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Megahlah karya Tuhan, hendaknya dimaklumkan di seluruh bumi.


Ant. 3

Bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita.


Mazmur 80 (81)

Bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita,* bersorak gembiralah bagi Allah Yakub.

Angkatlah nyanyian, bunyikanlah rebana,* petiklah gambus dan kecapi dengan lagu merdu.

Tiuplah nafiri pada perayaan tahun baru,* waktu bulan purnama, hari raya kita.


Sebab demikianlah ditetapkan bagi Israel,* suatu hukum dari Allah Yakub.

Suatu peringatan yang ditetapkan bagi suku Yusuf,* ketika Allah maju melawan tanah Mesir.


Kini kudengar firman Tuhan, yang belum pernah kudengar:* “Aku telah mengambil beban dari pun-dak umatKu.


Tangan dan pundaknya telah bebas dari kerja paksa,* engkau berseru dalam kesesakanmu, hai umatKu, maka Aku membebaskan dikau.

Dari dalam awan mengguntur Aku menjawab engkau,* Aku telah menguji engkau pada wahah Meriba.


Maka dengarlah, hai umatKu, Aku hendak memperingatkan dikau,* hai Israel, mudahMudahan engkau mendengarkan Daku.

Jangan di antaramu terdapat Allah yang lain,* jangan menyembah dewa asing .

Sebab Akulah Tuhan, Allahmu ,† yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir* dan mengenyangkan dikau dalam kelaparan.


Tetapi umatKu tidak mendengarkan suaraKu,* dan Israel tidak taat kepadaKu.

Maka Kubiarkan mereka dalam ketegaran hatinya,* dan mereka berbuat menurut rencananya sendiri.


Ah, sekiranya umatKu mendengarkan Daku,* sekirannya Israel menempuh jalan-jalanKu.

Maka musuh mereka segera Kutundukkan* dan terhadap para lawannya Kukepalkan tinjuKu.


Maka musuh Israel akan tunduk menyembah,* itulah nasibnya untuk selama-lamanya.

Maka umatKu akan Kuberi makan sari gandum* dan Kupuaskan dengan madu kuat.”


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita.


BACAAN SINGKAT (Ibr 13:7-9a)

Ingatlah akan pemimpin-pemimpinmu yang telah menyampaikan sabda Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh bermacam-macam ajaran asing.


LAGU SINGKAT

P : Tuhan memberikan gembala* Kepada umat-Nya.

U : Tuhan memberikan gembala* Kepada umat-Nya.

P : Siang malam mereka mewartakan nama Tuhan.

U : Kepada umat-Nya.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U : Tuhan memberikan gembala* Kepada umat-Nya.


KIDUNG ZAKHARIA (Luk 1:68-79)

Ant. Kidung Zakharia

Bukan kamu sendiri yang berbicara, melainkan Roh Kuduslah yang ber­bicara dalam dirimu.

Terpujilah Tuhan, Allah Israel,* sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,* putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,* dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita* dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita* dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,* akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut* dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.


Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,* sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,* berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan;* Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut* dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Zakharia

Bukan kamu sendiri yang berbicara, melainkan Roh Kuduslah yang ber­bicara dalam dirimu.


DOA PERMOHONAN

Kristus, gembala yang baik, telah menye­rahkan nyawa bagi domba-domba-Nya. Marilah kita memuji Dia dan berdoa:


U : Gembalakanlah umat-Mu, ya Tuhan.


Kristus, Engkau menunjukkan belaskasihan dan cinta-Mu melalui gembala-gembala umat-Mu,* janganlah berhenti berbelaskasih terhadap kami melalui usaha mereka.

Kristus, Engkau melanjutkan tugas penggembalaan umat dalam diri wakil-wakil-Mu,* semoga Engkau sendiri memimpin kami dengan perantaraan mereka.

Kristus, Engkau merawat jiwa raga kami dengan perantaraan para kudus yang memimpin umat-Mu,* semoga Engkau selalu menghidupkan dan menguduskan kami.

Kristus, Engkau mendidik kawanan-Mu dengan kebijaksanaan dan cinta kasih para kudus-Mu,* teguhkanlah kami selalu dalam kesucian berkat usaha para gembala kami.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah yang mahakuasa dan penuh belas­­kasihan, Engkau sudah me­masyhur­kan Santo Yohanes Maria karena kegiatan­nya sebagai pastor di Ars. Semoga berkat doa dan teladan­nya kami ber­usaha mem­bawa sesama kepada cinta akan Kristus dan dapat memperoleh kemuliaan abadi ber­sama mereka. Demi Yesus Kristus, Putra­-Mu dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, se­panjang segala masa. Amin.


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

220 views0 comments

Comments


bottom of page