top of page

IBADAT SORE, Kamis 2 Februari 2023

PESTA YESUS DIPERSEMBAHKAN DI BAIT ALLAH (P)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Yang diramalkan oleh para nabi Penuh Roh Tuhan di zaman bahari Dipermaklumkan sudah terpenuhi Dalam perawan.


Santa Maria sudah melahirkan Allah Putra penguasa zaman Tak kena noda tetaplah perawan Selama-lamanya.


Semoga kami ya Bunda Maria Dikurniai pancaran cahaya Yang menerangi seluruh dunia Rahmat ilahi.


Ya Kristus Tuhan cahaya surgawi

Yang menyingkapkan rencana ilahi

Mohon bagian dalam surga suci.

Yang kaujanjikan. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Roh Kudus telah menyatakan kepada Simeon, bahwa ia tidak akan me¬ninggal sebelum melihat Tuhan.

Mazmur 109 (110), 1-5.7

Tuhan berfirman kepada baginda: “Duduklah di sisi kanan-Ku,*

sampai musuh-musuhmu Kujadikan tumpuan kakimu.”

Tuhan meluaskan kekuasaan baginda dari kediaman-Nya di Sion:*

“Berkuasalah atas para musuh.

Engkau berkuasa sejak kelahiranmu, di atas gunung yang suci,*

sejak engkau terkandung, sejak fajar masa mudamu.”

Tuhan telah bersumpah dan tidak menyesal:*

“Engkaulah imam seperti Melkisedek, untuk selama-lamanya.”

Tuhan mendampingi baginda,*

pada hari kemurkaan-Nya raja-raja dihancurkan-Nya.

Tuhan menyertai baginda dalam segala usaha,*

agar baginda berlangkah maju dengan gagah perkasa.

Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Roh Kudus telah menyatakan kepada Simeon, bahwa ia tidak akan me¬ninggal sebelum melihat Tuhan.


Ant. 2

Mereka mempersembahkan kurban ke¬pada Tuhan sesuai dengan aturan hukum.

Mazmur 129 (130)

Dari jurang yang dalam aku berseru kepada-Mu, ya Tuhan,*

Tuhanku, dengarkanlah seruanku.

Hendaklah telinga-Mu menaruh perhatian*

kepada jeritan doaku.

Jika Engkau menghitung-hitung kesalahan, ya Tuhan,*

siapakah dapat bertahan?

Tetapi syukurlah Engkau suka mengampuni,*

sehingga orang mengabdi kepada-Mu dengan takwa.

Aku berharap akan Tuhan,*

hatiku mengharapkan Firman-Nya.

Hatiku menantikan Tuhanku,*

lebih dari penjaga menantikan fajar.

Lebih dari penjaga menantikan fajar,*

Israel menantikan Tuhan.

Sebab pada Tuhanlah kasih setia*

dan penebusan yang berlimpah-limpah.

Tuhanlah yang akan membebaskan Israel*

dari segala kesalahannya.

Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Mereka mempersembahkan kurban ke¬pada Tuhan sesuai dengan aturan hukum.


Ant. 3

Mataku telah melihat keselamatan-Mu, yang sudah Kausediakan di hadapan segala bangsa.

Kidung (Kol 1:12-20)

Marilah kita dengan sukacita mengucap syukur kepada Bapa,†

yang membuat kita layak mendapat bagian*

dalam warisan gemilang para kudus.

Ia telah merebut kita dari kuasa kegelapan*

dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Putra-Nya yang terkasih.

Dalam Kristus, kita mendapat penebusan,*

yaitu pengampunan dosa.

Kristuslah gambar Allah, Ia menampakkan yang tak kelihatan,*

Dialah yang pertama dari segala ciptaan.

Sebab dalam Kristus telah diciptakan segala sesuatu,*

baik di angkasa maupun di bumi;

Baik yang kelihatan maupun yang tak kelihatan,*

singgasana, kerajaan, pemerintah dan penguasa.

Segala sesuatu diciptakan dengan perantaraan-Nya dan untuk Dia,†

Ia mendahului segala sesuatu,*

dan segala sesuatu ada dalam Dia.

Kristuslah kepala tubuh, yaitu Gereja ;†

Ia yang awal, yang pertama bangkit dari alam maut,*

supaya Ia lebih utama dalam segala sesuatu.

Sebab Allah berkenan bahwa seluruh kepenuhan-Nya diam dalam Kristus,†

dan dengan perantaraan Kristus*

Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan diri-Nya.

Baik yang di bumi, maupun yang di angkasa,*

segala sesuatu diperdamaikan dalam darah Kristus yang tersalib.

Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Mataku telah melihat keselamatan-Mu, yang sudah Kausediakan di hadapan segala bangsa.


BACAAN SINGKAT (Ibr 4:15-16)

Kita tidak mempunyai imam agung yang tak mampu turut merasakan ke­lemahan kita. Sebaliknya, imam agung kita telah dicobai dalam segala hal, seperti kita, hanya Ia tidak berdosa. Maka, marilah kita dengan penuh peng­harapan meng­hadap takhta rahmat Allah, untuk mem­per­oleh belaskasihan serta men­dapat­kan rahmat dan pertolongan pada saat kita memerlukannya.


LAGU SINGKAT

P : Tuhan memaklumkan * Penyelamatan-Nya.

U : Tuhan memaklumkan * Penyelamatan-Nya.

P : Yang sudah disediakan di hadapansegala bangsa.

U : Penyelamatan-Nya.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U : Tuhan memaklumkan * Penyelamatan-Nya.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55)

Ant. Kidung Maria

Hari ini Santa Perawan Maria mem­persembah­kan kanak-kanak Yesus di kenisah. Simeon dipenuhi Roh Kudus dan menatang Yesus sambil me­mulia­kan Allah.

Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Kidung Maria

Hari ini Santa Perawan Maria mem­persembah­kan kanak-kanak Yesus di kenisah. Simeon dipenuhi Roh Kudus dan menatang Yesus sambil me­mulia­kan Allah.


DOA PERMOHONAN

Marilah kita menyembah penyelamat kita yang dipersembahkan di kenisah, dan memohon:

U : Semoga kami melihat penyelamatan-Mu, ya Tuhan.

Kristus penyelamat, Engkaulah cahaya untuk menerangi para bangsa, * sinarilah orang- orang yang belum mengenal Engkau, agar mereka percaya kepada-Mu, ya Allah yang benar.

Penebus kami, Engkaulah kemuliaan bagi umat-Mu Israel, * luhurkanlah Gereja-Mu di antara para bangsa.

Yesus, Engkaulah kerinduan para bangsa dan keselamatan yang dilihat oleh Simeon, * hantarkanlah kiranya semua orang kepada keselamatan-Mu.

Tuhan, ketika Engkau dipersembahkan, Simeon menubuatkan, bahwa hati bunda-Mu Maria akan ditembus dengan pedang dukacita, * kuatkanlah semua orang yang menanggung penderitaan karena pengabdian kepada-Mu.

Kristus, Engkaulah kebahagiaan para kudus, yang dilihat Simeon sebelum ia berpulang, sesuai dengan kerinduannya, * tunjukkanlah diri-Mu kepada semua orang yang telah meninggal dan yang rindu melihat Engkau.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Ya Allah yang kekal dan kuasa, pada hari ini dipersembahkan di kenisah Putra­­-Mu yang tunggal, manusia seperti kami. Sucikanlah kiranya hati kami, supaya kami­pun dapat diper­sembah­kan ke­pada­-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan Pengantara kami, yang hidup dan ber­kuasa ber­sama Bapa dalam per­sekutu­an Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin.


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

145 views1 comment
bottom of page