top of page

IBADAT SORE Kamis, 4 Agustus 2022

PERINGATAN SANTO YOHANES MARIA VIANNEY, IMAM (P)


PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Ya gembala yang terhormat Terimalah pujian umat Tuhan sendiri terharu Bila kami memujimu.


Kristuslah imam abadi Yang menghidupkan kembali Umat baru bagi Allah Bagaikan mempelai indah.


Iapun sudah berkenan Memilih dan mentahbiskan Engkau menjadi pelayan Gembala umat beriman.


Terpujilah Allah Bapa Bersama Putra dan Roh-Nya Yang melimpahkan kurnia Kepada kita semua. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Engkau Kujadikan cahaya bagi sekalian bangsa, agar keselamatanKu sampai ke ujung bumi.

Mazmur 71 (72)

I

Ya Allah, berikanlah hukumMu kepada raja,* dan anugerahkanlah keadilanMu kepadanya.

Semoga ia memerintah umatMu sesuai dengan hukum,* dan para hambaMu yang miskin dengan adil.


Hendaknya gunung-gunung pun menghasilkan kemakmuran umat,* dan bukit-bukit melimpahkan kesejahteraan.

Semoga baginda membela hak rakyat jelata,* menolong kaum miskin dan menghan-curkan para penindas.

Semoga panjang usia baginda seperti matahari,* turun-temurun selama bulan beredar.


Semoga baginda bagaikan embun di atas padang rumput,* bagaikan hujan yang menggenangi bumi.

Keadilan akan berkembang dalam zamannya* dan damai sejahtera berlimpah selama bulan beredar.

Ia akan memerintah dari laut ke laut,* dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi.


Para penguasa akan berlutut di depannya,* dan musuhMusuhnya meniarap menjilat debu.

Raja-raja dari Tarsis dan dari pantai yang jauh† akan datang membawa persembahan,* raja-raja Arabia dan Etiopia membayar upeti.

Semua raja sujud menyembah,* dan segala bangsa menjadi hamba baginda.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Engkau Kujadikan cahaya bagi sekalian bangsa, agar keselamatanKu sampai ke ujung bumi.


Ant. 2

Tuhan menyelamatkan kaum papa dan miskin, Ia melepaskan mereka dari penindasan.

II

Ya Allah, rajaMu membebaskan orang miskin yang berseru,* ia membela orang tertindas yang tidak mempunyai penolong.

Ia sayang kepada kaum papa dan mis-kin* dan menyelamatkan nyawa orang yang lemah.

Ia melepaskan mereka dari penindasan dan kekerasan,* sebab hidup mereka sangat bernilai baginya.


Hiduplah raja! Semoga dipersembahkan emas kepadanya,* semoga ia tetap didoakan dan dimohonkan berkat.

Semoga negerinya berlimpahkan panenan sampai di gunung,* semoga penduduk kotanya sebanyak rumput di padang.


Semoga ia hidup selama-lamanya,* dan namanya termasyhur selama matahari bersinar.

Semoga segala bangsa saling memberkati demi namanya* dan memuji baginda bahagia.

Terpujilah Tuhan Allah, Allah Israel,* hanya Dialah yang mengerjakan karya agung.

Terpujilah namaNya yang mulia selamalamanya,* seluruh bumi penuh kemuliaanNya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Tuhan menyelamatkan kaum papa dan miskin, Ia melepaskan mereka dari penindasan.


Ant. 3

Sekarang telah tiba keselamatan, ke-kuatan dan pemerintahan Allah kita.


Kidung (Why 11:17-18, 12:10b-12a)

Kami mengucapkan syukur kepadaMu, ya Tuhan,* Allah yang mahakuasa, yang ada dahulu dan sekarang.

Sebab Engkau telah memangku kekuasaanMu yang besar* dan mulai memerintah sebagai raja.


Semua bangsa marah,† maka tibalah kemurkaanMu,* tibalah saat orang mati dihakimi.

Dan tibalah saat memberi ganjaran kepada para hambaMu,† yaitu para nabi, para kudus, dan semua orang takwa,* baik yang kecil maupun yang besar.


Sekarang telah tiba keselamatan,† kekuatan dan pemerintah Allah kita,* telah tiba kekuasaan raja yang diurapiNya.

Karena si pendakwa, saudara-saudara kita telah dijatuhkan,* yang mendakwa mereka siang malam di hadapan Allah kita.


Tetapi mereka mengalahkan dia berkat darah Anakdomba* dan berkat kesaksian mereka.

Mereka tidak segan-segan mempertaruhkan nyawanya,* oleh karena itu bersukacitalah, hai surga dan para penghuninya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Sekarang telah tiba keselamatan, kekuatan dan pemerintahan Allah kita.


BACAAN SINGKAT (1 Ptr 5: 1-4)

Para ketua di antara kamu kunasihati se­bagai teman sejawat dan saksi pende­ritaan Kristus, dan sebagai orang yang mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan. Gembalakanlah kawan­an Allah yang ada padamu, jangan karena terpaksa, tetapi dengan sukarela seturut ke­hendak Allah. Jangan mencari keu­n­tung­an, tetapi relakanlah diri. Jangan main kuasa atas umat yang di­per­cayakan kepadamu. Tetapi hendak­­lah kamu men­jadi teladan bagi kawan­an­mu. Dan bila gembala agung datang, kamu akan menerima mah­kota ke­mulia­an yang takkan binasa.


LAGU SINGKAT

P : Inilah saudara yang mencintai umat Allah* Dan mendoakan mereka.

U : Inilah saudara yang mencintai umat Allah* Dan mendoakan mereka.

P : Ia menyerahkan hidupnya bagi saudara-saudaranya.

U : Dan mendoakan mereka

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U : Inilah saudara yang mencintai umat Allah* Dan mendoakan mereka.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55)

Ant . Kidung Maria

Setia dan bijaksanalah hamba itu, yang telah diangkat Tuhan untuk memimpin isi rumah-Nya dan pada waktunya mem­bagikan jatah gandum kepada mereka.

Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant . Kidung Maria

Setia dan bijaksanalah hamba itu, yang telah diangkat Tuhan untuk memimpin isi rumah-Nya dan pada waktunya mem­bagikan jatah gandum kepada mereka.


DOA PERMOHONAN

Kristus ditetapkan sebagai imam agung untuk manusia dalam hubungan mereka dengan Allah. Marilah kita me­luhurkan Dia dengan pujian yang pantas dan berdoa:


U : Selamatkanlah umat-Mu, ya Tuhan.


Kristus, Engkau menerangi Gereja-Mu melalui para pemimpin yang suci,* semoga umat Kristen selalu Kaugembirakan dengan terang cahaya-Mu.

Kristus, Engkau mengampuni dosa umat karena para gembala berdoa seperti Musa,* maka kuduskanlah Gereja-Mu senantiasa berkat doa mereka.

Kristus, Engkau mengurapi para kudus-Mu dan mengutus Roh Kudus kepada mereka,* maka penuhilah semua pemimpin umat-Mu dengan Roh Kudus.

Kristus, Engkau sendirilah milik para gembala yang kudus,* semoga semua orang yang sudah Kautebus dengan darah-Mu tetap bersatu dengan Dikau.

Kristus, berkat usaha gembala Gereja, Engkau memberikan kehidupan kekal kepada domba-domba-Mu,* maka selamatkanlah para arwah dari kematian kekal berkat wafat-Mu.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah yang mahakuasa dan penuh belas­­kasihan, Engkau sudah me­masyhur­kan Santo Yohanes Maria karena kegiatan­nya sebagai pastor di Ars. Semoga berkat doa dan teladan­nya kami ber­usaha mem­bawa sesama kepada cinta akan Kristus dan dapat memperoleh kemuliaan abadi ber­sama mereka. Demi Yesus Kristus, Putra­-Mu dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, se­panjang segala masa. Amin.


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal

U : Amin.

117 views0 comments

Comments


bottom of page