top of page

IBADAT SORE Minggu, 1 Januari 2023

HARI RAYA SANTA MARIA BUNDA ALLAH (P)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Sudah pada awal mula Sebelum waktu ada Sabda lahir dari Bapa Bagai pangkal segala Dan tujuan semuanya Yang ada di dunia.


Ia jadi manusia Memikul beban dosa Agar keturunan Adam Yang jatuh dan tenggelam Dalam laut kematian Dapatlah dislamatkan.


Memang sungguh mengagumkan Bahwasanya perawan Dengan kuasa Roh Suci Menjadi ibu murni Melahirkan Juruslamat Yang menghimpunkan umat.


Marilah memuji Bapa

Allah mahakuasa

Dan menghaturkan nyanyian

Kepada Kristus Tuhan

Memuliakan Roh Suci

Teriring hormat bakti. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

O pertukaran yang mengagumkan. Pen­cipta sudi menjadi manusia dan lahir dari perawan, untuk meng­angkat kita manusia menjadi anak Allah.


Mazmur 121 (122)

Betapa gembira hatiku, ketika dikatakan

kepadaku:*

“Mari kita pergi ke rumah Tuhan”.

Sekarang kami telah berdiri*

di gerbang-Mu, hai Yerusalem!


Hai Yerusalem, engkau dibangun*

sebagai kota yang rapat tersusun.

Suku bangsa berziarah kepadamu, *

suku bangsa Tuhan.

Untuk bersyukur kepada Tuhan *

sesuai dengan peraturan Israel.

Di sanalah terdapat kursi pengadilan, *

kursi keluarga raja Daud.


Mohonkanlah damai sejahtera bagi Yerusalem:*

”Damai sejahtera bagi orang yang

mencintai engkau!”

Semoga damai sejahtera turun atas

wilayahmu*

dan kemakmuran atas istanamu.


Atas nama semua saudara dan sahabatku*

aku mengucapkan selamat kepadamu.

Demi bait Tuhan, Allah kita,*

aku memohonkan kebahagiaan bagimu.


Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang,

selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 1

O pertukaran yang mengagumkan. Pencipta sudi menjadi manusia dan lahir dari perawan, untuk meng­angkat kita manusia menjadi anak Allah.


Ant. 2

Ya Kristus, tatkala Engkau lahir dari Santa Perawan, terpenuhilah nubuat Kitab Suci. Laksana embun turun di atas padang rumput, Engkau turun untuk menyelamat­kan umat manusia.


Mazmur 126 (127)

Jikalau bukan Tuhan yang membangun

rumah,*

sia-sialah para pembangun bekerja.

Jikalau bukan Tuhan yang menjaga kota,*

sia-sialah para pengawal berjaga.


Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi,†

pergi tidur larut malam*

dan mencari nafkah dengan susah payah.

Tetapi Tuhan menganugerahkan kesejahteraan*

kepada orang yang dicintai-Nya.


Putra-putra sungguh anugerah

Tuhan,*

dan buah kandungan sungguh ganjaran-Nya.

Seperti anak panah di tangan

pahlawan,*

demikianlah putra yang diperanakkan

pada masa muda.


Berbahagialah orang yang mengisi *

tabung panahnya sampai penuh.

Ia tidak akan dipermalukan oleh musuh,*

tetapi akan menghalau mereka dari

pintu gerbang.


Kemuliaan kepada Bapa *

dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 2

Ya Kristus, tatkala Engkau lahir dari Santa Perawan, terpenuhilah nubuat Kitab Suci. Laksana embun turun di atas padang rumput. Engkau turun untuk menyelamatkan umat manusia.


Ant. 3

Semak yang dilihat Musa menyala namun tak terbakar menandakan ke­perawanan Maria yang tetap utuh. Bunda Allah, doakanlah kami.


Kidung (Ef 1:3-10)

Terpujlah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus

Kristus,†

yang telah memberkati kita dalam Kristus*

dengan segala berkat rohani di surga.

Sebab dalam Kristus, Allah telah memilih

kita†

sebelum menciptakan jagat raya,*

supaya kita kudus dan tak bercela di

hadapan-Nya.

Dengan cinta, Allah telah menentukan kita

menjadi Putra-Nya†

dengan perantaraan Yesus Kristus*

karena kerelaan kehendak-Nya.

Supaya terpujilah rahmat-Nya yang

mulia†

yang dianugerahkan-Nya kepada kita*

dalam Putra yang dikasihi-Nya.

Dalam Kristus, kita telah memperoleh

penebusan berkat darah-Nya,†

yaitu pengampunan atas segala

pelanggaran kita,*

menurut kekayaan rahmat-Nya yang

dilimpahkan-Nya kepada kita.

Dengan segala hikmat dan kebijaksanaan†

Allah telah menyatakan rencana

kehendak-Nya kepada kita,*

sekadar kerelaan yang diikhtiarkan-Nya

dalam Kristus sejak dahulu.

Untuk menggenapkan segala zaman,†

yaitu menyatukan segala sesuatu di surga dan di bumi*

dalam diri Kristus sebagai kepala.

Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 3

Semak yang dilihat Musa menyala namun tak terbakar menandakan ke­perawanan Maria yang tetap utuh. Bunda Allah, doakanlah kami.


BACAAN SINGKAT (Gal 4:4-5)

Ketika sudah sampai saat yang di­tetap­kan Allah, Ia mengutus Putra­-Nya. Putra­­-Nya itu dilahirkan dari se­orang wanita dan hidup di bawah hukum Taurat, supaya mereka yang tunduk pada hukum itu, dibebaskan oleh­­-Nya dan diangkat menjadi anak Allah.


LAGU SINGKAT

P : Sabda menjadi manusia lemah,* Alleluia, alleluia.

U : Sabda menjadi manusia lemah,* Alleluia, alleluia.

P : Dan tinggal di antara kita.

U : Alleluia, alleluia.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U : Sabda menjadi manusia lemah, * Alleluia, alleluia.


KIDUNG MARIA (Luk 1:45-55)

Ant. Kidung Maria

Berbahagialah rahim yang telah mengandung Engkau, ya Kristus, Tuhan dan penyelamat dunia, alleluia.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Berbahagialah rahim yang telah mengandung Engkau, ya Kristus, Tuhan dan penyelamat dunia, alleluia.


DOA PERMOHONAN

Terpujilah Tuhan Yesus, damai kita, yang datang untuk mempersatukan seluruh umat manusia. Marilah kita mohon kepada-Nya:


U: Berikanlah damai-Mu kepada semua orang, yaTuhan.


Dalam kelahiran-Mu telah Kaunyatakan kebaikan cinta kasih-Mu terhadap kami manusia, * semoga kami tetap bersyukur atas segala anugerah-Mu.


Engkau telah melimpahi Maria, bunda-Mu dengan kepenuhan rahmat, * limpahilah semua orang dengan anugerah dan kurnia-Mu.

Engkau telah datang untuk memaklumkan kabar gembira kepada dunia, * lipat gandakanlah jumlah para pewarta dan para pendengar sabda-Mu.


Engkau berkenan menjadi saudara kami ketika Engkau lahir dari perawan Maria,* tambahkanlah semangat persaudaraan dan cinta kasih di antara manusia.


Engkau telah menyatakan diri kepada dunia laksana matahari yang terbit, * semoga orang-orang yang telah berpulang melihat Engkau dari muka ke muka dalam sinar kemuliaan-Mu.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah mahakuasa, dengan perantara­an Santa Maria, perawan dan bunda, Engkau menganugerahi umat manusia keselamat-an kekal. Semoga kami merasakan doa dan perlindungannya, sebab ia telah melahir-kan bagi kami Putra-Mu, pemberi hidup, yaitu Yesus Kristus, pengantara kami, yang hidup dan ber­kuasa bersama Bapa dalam per­sekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin.


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

90 views0 comments

Comments


bottom of page