top of page

IBADAT SORE Minggu, 24 Desember 2023

VIGILI HARI RAYA NATAL


PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

 

P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Yesus Putra tunggal Bapa

Yang menebus manusia

Sudah lahir dari dulu

Sebelum adanya waktu.


Engkaulah cahaya Bapa

Harapan kami semua

Dengarkanlah doa kami

Yang kami panjatkan ini.


Untuk membebaskan kami

Engkau merendahkan diri

Lahir dari perawan murni

Tak berdaya bagai bayi.


Mulialah Engkau ya Tuhan

Yang lahir dari perawan

Serta Bapa dan Roh Suci

Mulialah kekal abadi. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Raja damai sangat mulia, seluruh muka bumi ingin melihat Dia.


Mazmur 112 (113)

Pujilah, hai hamba-hamba Tuhan,*

pujilah nama Tuhan.

Terberkatilah nama Tuhan*

sekarang dan selama-lamanya.

Dari timur sampai ke barat*

terpujilah nama Tuhan.

Tuhan menguasai segala bangsa,* kemuliaan-Nya mengatasi langit.

Siapakah seperti Tuhan, Allah kita*

yang bersemayam di takhta yang luhur;

yang membungkuk untuk melihat ke bawah*

untuk memandang langit dan bumi.

Tuhan menegakkan orang lemah dari debu*

dan mengangkat orang miskin dari sampah,

untuk mendudukkannya di tengah para penguasa,*

di tengah para penguasa bangsanya.

Tuhan memberikan keturunan kepada wanita mandul*

dan menjadikanya ibu yang penuh sukacita.

Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Raja damai sangat mulia, seluruh muka bumi ingin melihat Dia.


Ant. 2

Tuhan mengutus sabda-Nya ke dunia, cepatlah firman-Nya berlari.


Mazmur 147 (147B)

Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem,*

pujilah Allah-Mu, hai Sion.

Sebab Ia menguatkan palang pintu gerbangmu.*

Ia memberkati para pendudukmu.

Sebab Ia memberikan kesejahteraan

kepada daerahmu*

dan mengenyangkan dikau dengan

gandum yang paling baik.

Ia mengutus sabda-Nya ke bumi,*

dengan segera firman-Nya berlari.

Diturunkan-Nya salju, seperti bulu domba,*

dihamburkan-Nya embun beku bagaikan abu.

Dilemparkan-Nya hujan es seperti kerikil,*

siapa dapat menahan dinginnya?

Ia bersabda lagi, maka es mencair kembali,*

Ia menyuruh angin-Nya bertiup, maka air mengalir.

Dialah yang menyampaikan firman-Nya

kepada Yakub,*

ketetapan dan hukum-Nya kepada Israel.

Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa,*

hukum-hukum-Nya tidak mereka kenal.

Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Tuhan mengutus sabda-Nya ke dunia, cepatlah firman-Nya berlari.


Ant. 3

Sabda ilahi yang lahir dari Bapa se­belum segala zaman, hari ini meng­hampakan diri dan menjadi manusia untuk kita.


Kidung (Flp 2:6-11)

Meskipun berwujud Allah†

Kristus Yesus tidak mau berpegang teguh*

pada kemuliaan-Nya yang setara dengan Allah.

Ia telah menghampakan diri†

dengan mengambil keadaan hamba*

dan menjadi sama dengan manusia.

Ia kelihatan sebagai seorang manusia dan merendahkan diri†

karena taat sampai mati,*

sampai mati di salib.

Sebab itu Allah telah meninggikan Dia†

dan menganugerahkan kepada-Nya*

nama yang melebihi segala nama.

Agar dalam nama Yesus†

bertekuklah setiap lutut*

di surga tinggi, di bumi dan di bawah bumi.

Agar setiap lidah mengakui,†

untuk kemuliaan Allah Bapa:*

Tuhanlah Yesus Kristus.

Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Sabda ilahi yang lahir dari Bapa se­belum segala zaman, hari ini meng­hampakan diri dan menjadi manusia untuk kita.


BACAAN SINGKAT (Gal 4:4-5)

Ketika sudah sampai saat yang di­tetap­kan Allah, la mengutus Putra­-Nya. Putra­-Nya itu dilahirkan dari se­orang wanita dan hidup di bawah hukum Taurat, supaya mereka semua yang tunduk pada hukum itu, di­bebaskan oleh-Nya dan diangkat men­jadi anak Allah.


LAGU SINGKAT

P : Hari ini kamu tahu,* Tuhan akan datang.

U : Hari ini kamu tahu,* Tuhan akan datang.

P : Dan besok kamu melihat kemuliaan-Nya.

U : Tuhan akan datang.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U : Hari ini kamu tahu,* Tuhan akan datang.


KIDUNG MARIA (Luk 1:45-55)

Ant. Kidung Maria

Bila matahari terbit, kamu akan me­lihat Raja para raja turun dari Bapa, bagai­kan pengantin mening­galkan peraduan­nya.


Aku mengagungkan Tuhan,*hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;*kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun*kepada orang yang takwa.

 

Perkasalah perbuatan tanganNya:*dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;*yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;*orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,*Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya*untuk selama-lamanya.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Bila matahari terbit, kamu akan me­lihat Raja para raja turun dari Bapa, bagai­kan pengantin mening­galkan peraduan­nya.


DOA PERMOHONAN

Kristus telah menghampakan diri dan men­jadi serupa dengan seorang hamba, sama dengan manusia, dan Ia telah dicobai dalam segala hal, seperti kita, hanya Ia tidak berdosa. Marilah kita menyembah Dia dan berdoa penuh semangat:


U : Demi kelahiran-Mu, bantulah kami yang Kautebus.


Dengan kedatangan-Mu ke dunia Engkau memulai zaman baru yang diramalkan oleh para nabi,* semoga Gereja-Mu terus-menerus membaharui diri.

Engkau telah menerima segenap kelemahan manusia,* terangilah orang buta, kuatkanlah orang lemah, dan hiburkanlah orang yang bersusah.

Engkau telah lahir dalam kemiskinan dan kehinaan,* perhatikanlah orang miskin dan kasihanilah mereka dengan murah hati.

Kelahiran-Mu di dunia mengarahkan harapan kami kepada kelahiran baru di surga, * gembirakanlah hati orang yang menghadapi ajal dengan pengharapan akan kehidupan abadi.

Engkau telah turun ke dunia untuk mengangkat semua orang ke surga,* semoga orang-orang yang telah meninggal dipersatukan dengan Dikau dalam kemuliaan.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah yang mahamurah, kami mengu­cap terima kasih, karena setiap tahun kami Kauperkenankan menyiap­kan diri untuk merayakan penebusan kami. Kini dengan hati gembira kami me­nyambut ke­datangan Putra-Mu se­bagai penyelamat. Kami mohon, semoga pada akhir zaman kami meng­hadapnya dengan hati tenang, apabila Ia datang sebagai hakim. Sebab Dialah peng­antara kami, yang hidup ...


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

90 views0 comments

コメント


bottom of page