top of page

IBADAT SORE Selasa, 11 Juni 2024

PERINGATAN SANTO BARNABAS, RASUL (M)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Langit bersorak gembira

Dan bumi bersukacita

Merayakan hari pesta

Para rasul yang mulia.


Diangkat menjadi duta

Bentara warta gembira

Mereka dikuasakan

Memberikan pengampunan.


Smoga pada akhir zaman

Pada saat pengadilan

Kami terima lindungan

Agar selamat dan aman.


Dimuliakanlah Bapa

Bersama Putra dan Roh-Nya

Yang melimpahkan kurnia

Kepada kita semua. Amin.

 

PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Tak mungkin kamu sekaligus mengabdi Allah dan kekayaan.

 

Mazmur 48 (49)

I

Dengarlah, hai bangsa-bangsa,*pasanglah telinga, hai penduduk dunia,

baik yang biasa maupun yang terkemuka,*baik yang kaya maupun yang miskin.

 

Mulutku akan mengucapkan kata-kata bijaksana,*dan buah renunganku ialah kearifan.

Aku hendak membawakan wejanganku*dan memaparkannya sambil memetik kecapi.

 

Mengapa aku takut pada hari-hari sial,*waktu aku dikepung oleh musuh yang jahat?

Mereka mengandalkan harta bendanya*dan memegahkan kekayaannya yang besar.

 

Tak seorang pun dapat menebus dirinya sendiri*atau membayar uang tebusannya kepada Allah.

Terlalu mahal harga tebusan nyawanya,†tak terbayar untuk hidup selamanya*tanpa turun ke liang kubur.

Ia melihat orang bijak mati,†orang bodoh dan dungu, semuanya binasa,*harta bendanya mereka tinggalkan bagi orang lain.

 

Kubur menjadi rumah mereka untuk selama-lamanya,*di situlah kediaman mereka turun-temurun.

Manusia, betapapun mulianya, takkan bertahan,*tiada ubahnya dengan hewan yang jatuh binasa.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 1

Tak mungkin kamu sekaligus mengabdi Allah dan kekayaan.

 

Ant. 2

Kumpulkanlah bagimu harta di surga, sabda Tuhan.

 

II

Beginilah nasib orang yang percaya pada diri sendiri,*beginilah kesudahan orang yang bermu-lut besar.

Seperti kawanan domba, mereka terkurung dalam alam maut,*mautlah gembala dan penguasa mereka.

Hancurlah keelokan tubuh mereka,*dan kediaman mereka di alam maut.

 

Tetapi Allah akan menebus nyawaku,*menghindarkan daku dari cengkeraman maut.

Maka janganlah takut, apabila seseorang menjadi kaya,*apabila kemewahan keluarganya ber-tambah.

Sebab waktu mati tak ada yang dapat dibawanya serta,*kekayaannya tidak akan mengikutinya.

 

Walaupun selama hidupnya ia memuji dirinya bahagia:*“Aku beruntung: segalanya berlangsung baik”;

namun ia akan mati mengikuti nenek moyangnya*yang tak pernah lagi melihat terang.

 

Manusia, betapapun mulianya, takkan bertahan,*tiada ubahnya dengan hewan yang jatuh binasa.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 2

Kumpulkanlah bagimu harta di surga, sabda Tuhan.

 

Ant. 3

Layaklah Anak domba yang disembelih itu menerima kemuliaan dan hormat.

 

Kidung (Why 4:11,5:9.10-12)     

Sudah sepatutnyalah, ya Tuhan dan Allah kami,*Engkau menerima puji-pujian, hormat dan kuasa.

Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu;*dan karena kehendakMu semua yang ada dijadikan.

Layaklah Anak domba menerima gulungan kitab*dan membuka ketujuh meterainya.

Sebab Engkau telah disembelih,†dan dengan darahMu Engkau telah menebus kami bagi Allah*dari setiap suku, bahasa, kaum dan bangsa.

Engkau telah menganugerahi kami†martabat raja dan imam di hadapan Allah kita,*dan kami akan merajai dunia.

Layaklah Anak domba yang disembelih itu†menerima kuasa dan kekayaan,*hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian.

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 3

Layaklah Anak domba yang disembelih itu menerima kemuliaan dan hormat.

 

BACAAN SINGKAT (Ef 4:11-13)

Kristus mengangkat baik rasul maupun nabi, baik pewarta Injil maupun gembala dan pengajar umat untuk mem-perlengkapi para kudus bagi tugas peng-abdian. Dengan demikian dibangun tubuh Kristus sampai kita semua akhirnya bersatu dalam iman dan benar-benar mengenal Putra Allah. Maka kita menjadi manusia sempurna dan mencapai taraf kedewasaan Kristus yang sepenuhnya.


LAGU SINGKAT

P : Wartakanlah kemuliaan Allah,* Di antara bangsa-bangsa.

U : Wartakanlah kemuliaan Allah,* Di antara bangsa-bangsa.

P : Dan karya-Nya yang agung.

U : Di antara bangsa-bangsa.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh kudus.

U : Wartakanlah kemuliaan Allah,* Di antara bangsa-bangsa.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55)

Ant. Kidung Maria

Seluruh umat diam, lalu Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mukjizat yang dikerjakan Allah dengan perantaraan mereka di tengah bangsa-bangsa lain.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Seluruh umat diam, lalu Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mukjizat yang dikerjakan Allah dengan perantaraan mereka di tengah bangsa-bangsa lain.


DOA PERMOHONAN

Saudara-saudara, kita dibangun atas dasar kedua belas rasul. Marilah kita berdoa kepada Bapa yang mahakuasa bagi umat-Nya:


U : Ingatlah akan Gereja-Mu, ya Tuhan.


Ya Bapa, Kristus yang bangkit dari alam maut, menyatakan diri pertama-tama kepada para rasul,*semoga kami memberi kesaksian tentang Dia sampai ke ujung bumi.


Engkau telah mengutus Putra-Mu ke dunia untuk mewartakan kabar gembira kepada orang papa,* semoga kami mewartakan Injil dengan ikhlas dan berani.


Engkau mengutus Putra-Mu untuk menaburkan benih sabda-Mu,*semoga sabda-Mu membawa hasil yang menggembirakan hati.


Engkau mengutus Putra-Mu untuk memperdamaikan dunia dengan Dikau dalam darah-Nya,*semoga semua orang hidup dalam damai dengan Dikau dan dengan sesamanya.


Engkau mentakhtakan Putra-Mu di sisi kanan-Mu dalam kemuliaan surgawi,* semoga orang beriman yang telah meninggal Kauterima dalam kerajaan-Mu.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah, keselamatan umat manusia, Santo Barnabas yang kuat dalam iman dan penuh Roh Kudus telah Kaukhususkan untuk menobatkan para bangsa. Semoga Injil Kristus yang diwartakannya dengan giat kami sebarkan pula senantiasa dengan perkataan dan perbuatan. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan Pengantara kami, yang hidup...


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

165 views0 comments

Comments


bottom of page