top of page

IBADAT SORE Selasa, 2 Januari 2024

PERINGATAN SANTO BASILIUS AGUNG DAN GREGORIUS DARI NAZIANZE, USKUP DAN PUJANGGA GEREJA (P)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Kita semua gembira

Sambil mengenangkan jasa

Para gembala Gereja

Yang cinta pada umatnya.


Jiwa raga seluruhnya

Dibaktikan dengan nyata

Supaya kawanan Tuhan

Sungguh terjamin dan aman.


Segala mara bahaya

Ditangkis gagah perkasa

Mereka tak kenal lelah

Melayani umat Allah.


Terpujilah Allah Bapa

Bersama Putra dan Roh-Nya

Yang melimpahkan kurnia

Kepada kita semua. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Tuhan memberikan kemenangan kepada raja yang diurapiNya.

 

Mazmur 19 (20)

Semoga Tuhan mendengarkan doamu dalam kesesakan,*dan kekuasaan Allah Yakub melindungi engkau.

Hendaklah Tuhan mengirim pertolongan dari tempat kudus*dan menyokong engkau dari gunung Sion.

 

Hendaklah Ia mengingat segala persem-bahanmu,*dan berkenan pada kurban bakaranmu.

Semoga Tuhan memenuhi keinginan hatimu,*dan membuat rencanamu berhasil.

Maka kita akan merayakan kemenanganmu,†dan mengangkat panji dengan menyerukan nama Allah kita,*semoga Tuhan mengabulkan semua doamu.

Kini aku tahu, bahwa Tuhan memberikan kemenangan,*kepada yang diurapiNya.

Dari surga Tuhan mengabulkan doanya,*dengan kemenangan gilang-gemilang, karya tanganNya.

 

Yang satu memegahkan kereta, yang lain membanggakan kuda,*tetapi kita menyerukan nama Tuhan, Allah kita.

Mereka tersandung dan rebah,*tetapi kita tetap tegak dan bertahan.

 

Tuhan, berikanlah kemenangan kepada raja,*jawablah pada waktu kami berseru.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 1

Tuhan memberikan kemenangan kepada raja yang diurapiNya.

 

Ant. 2

Kami akan bernyanyi dan bermadah atas keperkasaanMu.

 

Mazmur 20 (21) 2-8. 14

Karena kuasaMu, ya Tuhan, raja bergembira,*atas penyelamatanMu ia bersuka ria.

Keinginan hatinya telah Kaupenuhi,*permintaan doanya tidak Kautolak.

Sejak dahulu Kaukurniai dia berkat berlimpah,*di atas kepalanya Kautaruh mahkota emas murni.

Hidup dimintanya; Kauberikan kepadanya,*umur panjang untuk selamanya.

 

Besarlah kemuliaanNya berkat pertolonganMu,*keagungan dan semarak Kauanugerahkan kepadanya.

Kaujadikan dia berkat untuk selamanya,*seri wajahMu membahagiakan dia.

Sungguh, raja percaya akan Tuhan,*dan karena kasih setia Allah yang mahatinggi ia tidak goyah.

 

Bangkitlah, ya Tuhan, dan nyatakanlah kuasaMu,*kami akan bernyanyi dan bermadah atas keperkasaanMu.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 2

Kami akan bernyanyi dan bermadah atas keperkasaanMu.

 

Ant. 3

Tuhan, Engkau telah menganugerahi kami martabat raja dan imam di hadapan Allah kita.

 

Kidung (Why 4:11. 5:9-10,12)

Sudah sepatutnyalah, ya Tuhan dan Allah kami,*Engkau menerima puji-pujian, hormat dan kuasa.

Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu;*dan karena kehendakMu semua yang ada dijadikan.

 

Layaklah Anak domba menerima gulungan kitab*dan membuka ketujuh materainya.

Sebab Engkau telah disembelih,†dan dengan darahMu Engkau telah menebus kami bagi Allah,*dari setiap suku, bahasa, kaum dan bangsa.

Engkau telah menganugerahi kami,†martabat raja dan imam di hadapan Allah kita,*dan kami akan merajai dunia.

 

Layaklah Anak domba yang disembelih itu†menerima kuasa dan kekayaan,*hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 3

Tuhan, Engkau telah menganugerahi kami martabat raja dan imam di hadapan Allah kita.


BACAAN SINGKAT (1Ptr 5:1-4)

Para ketua di antara kamu kunasihati se­bagai teman sejawat dan saksi penderitaan Kristus, dan sebagai orang yang mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan. Gembalakanlah kawan­an Allah yang ada padamu, jangan karena terpaksa, tetapi dengan suka rela seturut kehendak Allah. Janganlah mencari keuntung­an, tetapi relakanlah diri. Jangan main kuasa atas umat yang di­percayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawananmu. Dan bila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang takkan binasa.


LAGU SINGKAT

P : Inilah saudara yang mencintai umat Allah* Dan mendoakan mereka.

U : Inilah saudara yang mencintai umat Allah* Dan mendoakan mereka.

P : Ia menyerahkan hidupnya bagi saudara-saudaranya.

U : Dan mendoakan mereka.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U : Inilah saudara yang mencintai umat Allah* Dan mendoakan mereka.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55)

Ant. Kidung Maria

Barangsiapa mentaati dan mengajar­kan semua perintah Taurat, dia itulah akan menjadi orang besar dalam Ke­rajaan Surga.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Barangsiapa mentaati dan mengajar­kan semua perintah Taurat, dia itulah akan menjadi orang besar dalam Ke­rajaan Surga.


DOA PERMOHONAN

Kristus ditetapkan sebagai imam agung untuk manusia dalam hubungan mereka dengan Allah. Marilah kita meluhurkan Dia dengan pujian yang pantas dan berdoa:


U : Selamatkanlah umat-Mu, ya Tuhan.


Kristus, Engkau menerangi Gereja-Mu melalui para pemimpin yang suci,* semoga umat Kristen selalu Kau gembirakan dengan terang cahaya-Mu.


Kristus, Engkau mengampuni dosa umat karena para gembala berdoa seperti Musa,* maka kuduskanlah Gereja-Mu senantiasa berkat doa mereka.


Kristus, Engkau mengurapi para kudus-Mu dan mengutus Roh Kudus kepada mereka,* maka penuhilah semua pemimpin umat-Mu dengan Roh Kudus.


Kristus, Engkau sendirilah milik para gembala yang kudus,* semoga semua orang yang sudah Kautebus dengan darah-Mu tetap bersatu dengan Dikau.


Kristus, berkat usaha gembala Gereja, Engkau memberikan kehidupan kekal kepada domba-domba-Mu,* maka selamatkanlah para arwah dari kematian kekal berkat wafat-Mu.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah, Sumber Kebenaran, Gereja-Mu telah Kauterangi dengan teladan dan peng­ajaran Santo Basilius Agung dan Gregorius. Semoga kebenaran-Mu kami cari dengan rendah hati, kami cintai sungguh-sungguh dan kami amalkan dengan setia. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, sepanjang segala masa.


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

159 views0 comments
bottom of page