top of page

IBADAT SORE Senin, 13 Juni 2022

PERINGATAN SANTO ANTONIUS DARI PADUA, IMAM (P)


PEMBUKAAN


P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluya.


MADAH

Ya gembala yang terhormat Trimalah pujian umat Tuhan sendiri terharu Bila kami memujimu.


Kristuslah imam abadi Yang menghidupkan kembali Umat baru bagi Allah Bagaikan mempelai indah.


Iapun sudah berkenan Memilih dan mentahbiskan Engkau menjadi pelayan Gembala umat beriman.


Terpujilah Allah Bapa

Bersama Putra dan Roh-Nya

Yang melimpahkan kurnia

Kepada kita semua. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant.1

Kita memandang Tuhan sampai Ia mengasihani


Mazmur 122 (123)

KepadaMu kutengadahkan mataku,* ya Tuhan, yang bersemayam di Surga.


Seperti hamba memandang tuannya,* dan sahaya memandang majikannya,

demikian kita memandang Tuhan Allah,* sampai Ia mengasihani.


Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami,* sebab sudah banyak kami dihina.

Sudah banyak kami diolok-olok orang yang angkuh* dan dihina orang yang sombong.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant.1

Kita memandang Tuhan sampai Ia mengasihani


Ant. 2

Penolong kita ialah Tuhan, yang men-jadikan langit dan bumi.


Mazmur 123 (124)

Sekiranya Tuhan tidak memihak kita,* ketika musuh bangkit melawan kita,

mereka pasti sudah menelan kita hidup-hidup,* ketika amarahnya menyalaNyala terhadap kita.

Air pasang pasti sudah menghanyutkan kita,* dan sungai sudah melanda kita.

Kita pasti sudah tenggelam,* ditelan banjir yang meluap-luap.


Terpujilah Tuhan, yang tidak menyerahkan kita,* menjadi mangsa mereka!

Kita terlepas dari mereka* seperti burung dari jerat penangkap.

Jerat telah putus,* dan kitapun terlepas.

Penolong kita ialah Tuhan* yang menjadikan langit dan bumi.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 2

Penolong kita ialah Tuhan, yang men-jadikan langit dan bumi.


Ant. 3

Allah telah memilih kita menjadi anakNya dengan perantaraan PuteraNya


Kidung (Ef 1:3-10)

Terpujlah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,† yang telah memberkati kita dalam Kristus* dengan segala berkat rohani di surga.


Sebab dalam Kristus, Allah telah memilih kita† sebelum menciptakan jagat raya,* supaya kita kudus dan tak bercela di hadapanNya.


Dengan cinta, Allah telah menentukan kita menjadi PuteraNya† dengan perantaraan Yesus Kristus* karena kerelaan kehendakNya.


Supaya terpujilah rahmatNya yang mulia† yang dianugerahkanNya kepada kita* dalam Putera yang dikasihiNya.


Dalam Kristus, kita telah memperoleh penebusan berkat darahNya,† yaitu pengampunan atas segala pelanggaran kita,* dilimpahkanNya kepada kita.


Dengan segala hikmat dan kebijaksanaan† Allah telah menyatakan rencana kehen-dakNya kepada kita,* sekadar kerelaan yang diikhtiarkanNya dalam Kristus sejak dahulu.


Untuk menggenapkan segala zaman,† yaitu menyatukan segala sesuatu di surga dan di bumi* dalam diri Kristus sebagai kepala.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 3

Allah telah memilih kita menjadi anakNya dengan perantaraan PuteraNya


BACAAN SINGKAT (1 Ptr 5:1-4)

Para ketua di antara kamu kunasihati sebagai teman sejawat dan saksi pen­deritaan Kristus, dan sebagai orang yang mendapat bagian dalam ke­mulia­­an yang akan dinyatakan. Gembalakanlah kawanan Allah yang ada padamu, jangan karena ter­­paksa, tetapi dengan suka rela seturut ke­hendak Allah. Janganlah mencari keuntungan, tetapi relakanlah diri. Jangan main kuasa atas umat yang di­percaya­kan kepadamu. Tetapi hendak­­­­­­lah kamu menjadi teladan bagi kawa-nanmu. Dan bila gembala agung datang, kamu akan menerima mah­kota kemuliaan yang takkan binasa.


LAGU SINGKAT

P : Inilah saudara yang mencintai umat Allah*Dan mendoakan mereka.

U : Inilah saudara yang mencintai umat Allah*Dan mendoakan mereka.


P : Ia menyerahkan hidupnya bagi saudara-saudaranya.

U : Dan mendoakan mereka.


P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U : Inilah saudara yang mencintai umat Allah*Dan mendoakan mereka.


KIDUNG MARIA (Luk 1: 46-55)

Setia dan bijaksanalah hamba itu, yang telah di­angkat Tuhan untuk mem­impin isi rumah-Nya dan pada waktunya membagikan jatah gandum ke­pada mereka.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.


Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Setia dan bijaksanalah hamba itu, yang telah di­angkat Tuhan untuk mem­impin isi rumah-Nya dan pada waktunya membagikan jatah gandum ke­pada mereka.


DOA PERMOHONAN

Kristus ditetapkan sebagai imam agung untuk manusia dalam hubung­an mereka dengan Allah. Marilah kita meluhurkan Dia dengan pujian yang pantas dan berdoa:


U : Selamatkanlah umat-Mu, ya Tuhan.


Kristus, Engkau menerangi Gereja-Mu melalui para pemimpin yang suci,* semoga umat Kristen selalu Kaugembirakan dengan terang cahaya-Mu.

Kristus, Engkau mengampuni dosa umat karena para gembala berdoa seperti Musa,*maka kuduskanlah Gereja-Mu senantiasa berkat doa mereka.

Kristus, Engkau mengurapi para kudus-Mu dan mengutus Roh Kudus kepada mereka,*maka penuhilah semua pemimpin umat-Mu dengan Roh Kudus.

Kristus Engkau sendirilah milik para gembala yang kudus,*semoga semua orang yang sudah Kautebus dengan darah-Mu tetap bersatu dengan Dikau.

Kristus, berkat usaha gembala Gereja, Engkau memberikan kehidupan kekal kepada domba-domba-Mu,*maka selamatkanlah para arwah dari kematian kekal berkat wafat-Mu.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP


Allah yang mahakuasa selama-lamanya, Santo Antonius, peng­khotbah yang ulung itu, Kaujadikan pe­nolong dalam ke­perluan umat-Mu. Semoga berkat bantuan­nya kami Kautopang dalam segala per­juangan guna menjalankan ajaran hidup Kristen. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan Peng­antara kami, yang hidup, dan berkuasa bersama Bapa, dalam per­sekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin.


PENUTUP


P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup kekal.

U : Amin

176 views0 comments

Comments


bottom of page