top of page

IBADAT SORE, Senin 19 Desember 2022

HARI BIASA KHUSUS ADVEN (U)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Santa Perawan Maria Sambutlah Sabda mulia Yang berasal dari Bapa Pangkal kes’lamatan kita.


Kar’na kuasa Roh Suci Engkau jadi bunda murni Dan mendapat kehormatan Jadi kediaman Tuhan.


Bersoraklah isi surga Bersama bangsa semua Tuhan sudah sudi datang Menyelamatkan yang hilang.


Terpujilah Yesus Tuhan Sepanjang segala zaman Bersama Bapa dan RohNya Tetap jaya selamanya. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Dari Sion akan datanglah Tuhan maha­kuasa untuk menyelamatkan umat-Nya.


Mazmur 135 (136)

I

Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik,* kekal abadi kasih setiaNya.

Bersyukurlah kepada Allah segala dewata,* kekal abadi kasih setiaNya.

Bersyukurlah kepada Tuhan segala penguasa,* kekal abadi kasih setiaNya.


Sebab hanya Tuhanlah yang mengerjakan karya agung,* kekal abadi kasih setiaNya.

Bersyukurlah kepada Tuhan yang menciptakan langit dengan bijaksana,* kekal abadi kasih setiaNya

Kepada Tuhan yang membentangkan bumi di atas samudera raya,* kekal abadi kasih setiaNya.


Bersyukurlah kepada Tuhan yang membuat penerang yang besar,* kekal abadi kasih setiaNya.

Matahari untuk menguasai siang,* kekal abadi kasih setiaNya.

Bulan dan bintang untuk menguasai malam,* kekal abadi kasih setiaNya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Dari Sion akan datanglah Tuhan maha­kuasa untuk menyelamatkan umat-Nya.


Ant. 2

Demi Sion aku akan mengumandang­kan suara, sampai kesuciannya me­mancar bagaikan cahaya.


II

Bersyukurlah kepada Tuhan yang membunuh anak sulung Mesir,* kekal abadi kasih setiaNya.

Yang mengantar umat Israel ke luar dari Mesir,* kekal abadi kasih setiaNya.

Dengan tangan kuat dan lengan terentang,* kekal abadi kasih setiaNya.


Bersyukurlah kepada Tuhan yang membelah Laut Merah,* kekal abadi kasih setiaNya.

Yang menyeberangkan umat Israel melalui air,* kekal abadi kasih setiaNya.

Yang mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke dalam laut,* kekal abadi kasih setiaNya.


Bersyukurlah kepada Tuhan yang memimpin umatNya melintasi padang gurun,* kekal abadi kasih setiaNya.

Yang menaklukkan kerajaan besar,* kekal abadi kasih setiaNya.

Yang membunuh raja-raja termasyhur,* kekal abadi kasih setiaNya.

Sihon, raja bangsa Amori,* kekal abadi kasih setiaNya.

Dan Og, raja negeri Basan,* kekal abadi kasih setiaNya.

Bersyukurlah kepada Tuhan yang memberikan kerajaan mereka,* kekal abadi kasih setiaNya.

Menjadi milik pusaka Israel, hambaNya,* kekal abadi kasih setiaNya.


Bersyukurlah kepada Tuhan yang memperhatikan kemalangan kita,* kekal abadi kasih setiaNya.

Yang membebaskan kita dari para penindas,* kekal abadi kasih setiaNya.

Bersyukurlah kepada Tuhan yang memberi makan segala makhluk,* kekal abadi kasih setiaNya.


Bersyukurlah kepada Allah di surga,* Kekal abadi kasih setiaNya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 2

Demi Sion aku akan mengumandang­kan suara, sampai kesuciannya me­mancar bagaikan cahaya.


Ant. 3

Roh Tuhan menaungi aku. Ia mengutus aku untuk mewartakan kabar gembira kepada orang-orang sederhana.


Kidung (Ef 1:3-10)

Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,† yang telah memberkati kita dalam Kristus* dengan segala berkat rohani di surga.


Sebab dalam Kristus, Allah telah memilih kita† sebelum menciptakan jagat raya,* supaya kita kudus dan tak bercela di hadapanNya.


Dengan cinta, Allah telah menentukan kita menjadi PuteraNya† dengan perantaraan Yesus Kristus* karena kerelaan kehendakNya.


Supaya terpujilah rahmatNya yang mulia† yang dianugerahkanNya kepada kita* dalam Putera yang dikasihiNya.


Dalam Kristus, Kita telah memperoleh penebusan berkat darahNya,† yaitu pengampunan atas segala pelang-garan kita,* dilimpahkanNya kepada kita.


Dengan segala hikmat dan kebijaksanaan† Allah telah menyatakan rencana kehendakNya kepada kita,* sekadar kerelaan yang diikhtiarkanNya dalam Kristus sejak dahulu.


Untuk menggenapkan segala zaman,† yaitu menyatukan segala sesuatu di surga dan di bumi* dalam diri Kristus sebagai kepala.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus.


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 3

Roh Tuhan menaungi aku. Ia mengutus aku untuk mewartakan kabar gembira kepada orang-orang sederhana.


BACAAN SINGKAT (Flp 3:20b-21)

Kita menantikan Yesus Kristus, penebus dan Tuhan kita, yang akan mengubah tubuh kita yang hina menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Sebab Ia berkuasa menaklukkan segala sesuatu kepada diriNya.


LAGU SINGKAT

P : Datanglah menyelamatkan kami,*Ya Tuhan, Allah segala kuasa.

U : Datanglah menyelamatkan kami,*Ya Tuhan, Allah segala kuasa.

P : Tunjukkanlah seri wajahMu, maka selamatlah kami.

U : Ya Tuhan, Allah segala kuasa.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U : Datanglah menyelamatkan kami,*Ya Tuhan, Allah segala kuasa.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55)

Ant. Kidung Maria

Datanglah, ya Tuhan, pokok kehidupan kami, tanda agung di tengah para bangsa. Bebaskanlah kami dan jangan berlambat.

Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Kidung Maria

Datanglah, ya Tuhan, pokok kehidupan kami, tanda agung di tengah para bangsa. Bebaskanlah kami dan jangan berlambat.


DOA PERMOHONAN

Tuhan akan datang untuk menyelamat­kan kita. Marilah kita dengan rendah hati memohon kepadaNya:

U : Datanglah dan selamatkanlah kami.

Tuhan Yesus Kristus, penebus umat manusia,* datanglah segera dan selamatkanlah kami.

Engkau telah datang di dunia,* lepaskanlah kami dari dosa dunia ini.

Engkau berasal dari Bapa,* ajarkanlah kepada kami jalan keselamatan menuju Bapa.

Engkau dikandung dari Roh Kudus,* baharuilah semangat kami dengan sabdaMu dalam Roh Kudus.

Engkau menjadi manusia dalam kandungan perawan Maria,* bebaskanlah kami dari kelemahan manusia.

lngatlah, ya Tuhan, akan semua orang yang pernah hidup sejak awal dunia,* dan yang berharap kepadaMu.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Ya Allah, dalam kelahiran Putra-Mu dari Perawan Maria, sudah Kaunyatakan ke­muliaan-Mu kepada dunia. Kami mohon, semoga misteri penjelmaan agung ini selalu kami hormati dengan iman yang utuh dan kami rayakan dengan kasih yang ikhlas. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan Pengantara kami, yang hidup ....


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

109 views0 comments

Comentarios


bottom of page