top of page

IBADAT SORE Senin, 21 Agustus 2023

PERINGATAN SANTO PIUS X, PAUS (P)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Ya gembala yang terhormat Terimalah pujian umat Tuhan sendiri terharu Bila kami memujimu.


Kristuslah imam abadi Yang menghidupkan kembali Umat baru bagi Allah Bagaikan mempelai indah.


Iapun sudah berkenan Memilih dan mentahbiskan Engkau menjadi pelayan Gembala umat beriman.


Terpujilah Allah Bapa

Bersama Putra dan Roh-Nya

Yang melimpahkan kurnia

Kepada kita semua. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Bersyukurlah kepada Tuhan, kekal abadi kasih setiaNya.


Mazmur 135 (136)

I

Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik,* kekal abadi kasih setiaNya.

Bersyukurlah kepada Allah segala dewata,* kekal abadi kasih setiaNya.

Bersyukurlah kepada Tuhan segala penguasa,* kekal abadi kasih setiaNya.


Sebab hanya Tuhanlah yang mengerjakan karya agung,* kekal abadi kasih setiaNya.

Bersyukurlah kepada Tuhan yang menciptakan langit dengan bijaksana,* kekal abadi kasih setiaNya

Kepada Tuhan yang membentangkan bumi di atas samudera raya,* kekal abadi kasih setiaNya.


Bersyukurlah kepada Tuhan yang membuat penerang yang besar,* kekal abadi kasih setiaNya.

Matahari untuk menguasai siang,* kekal abadi kasih setiaNya.

Bulan dan bintang untuk menguasai malam,* kekal abadi kasih setiaNya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Bersyukurlah kepada Tuhan, kekal abadi kasih setiaNya.


Ant. 2

KaryaMu sungguh agung dan Mengagumkan, ya Tuhan, Allah yang maha­kuasa.


II

Bersyukurlah kepada Tuhan yang membunuh anak sulung Mesir,* kekal abadi kasih setiaNya.

Yang mengantar umat Israel ke luar dari Mesir,* kekal abadi kasih setiaNya.

Dengan tangan kuat dan lengan terentang,* kekal abadi kasih setiaNya.


Bersyukurlah kepada Tuhan yang membelah Laut Merah,* kekal abadi kasih setiaNya.

Yang menyeberangkan umat Israel melalui air,* kekal abadi kasih setiaNya.

Yang mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke dalam laut,* kekal abadi kasih setiaNya.


Bersyukurlah kepada Tuhan yang memimpin umatNya melintasi padang gurun,* kekal abadi kasih setiaNya.

Yang menaklukkan kerajaan besar,* kekal abadi kasih setiaNya.

Yang membunuh raja-raja termasyhur,* kekal abadi kasih setiaNya.

Sihon, raja bangsa Amori,* kekal abadi kasih setiaNya.

Dan Og, raja negeri Basan,* kekal abadi kasih setiaNya.

Bersyukurlah kepada Tuhan yang memberikan kerajaan mereka,* kekal abadi kasih setiaNya.

Menjadi milik pusaka Israel, hambaNya,* kekal abadi kasih setiaNya.


Bersyukurlah kepada Tuhan yang memperhatikan kemalangan kita,* kekal abadi kasih setiaNya.

Yang membebaskan kita dari para penindas,* kekal abadi kasih setiaNya.

Bersyukurlah kepada Tuhan yang memberi makan segala makhluk,* kekal abadi kasih setiaNya.


Bersyukurlah kepada Allah di surga,* Kekal abadi kasih setiaNya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

KaryaMu sungguh agung dan Mengagumkan, ya Tuhan, Allah yang maha­kuasa.


Ant. 3

Allah telah menyatakan rencana ke-hendakNya untuk menyatukan segala sesuatu dalam diri Kristus sebagai kepala.


Kidung (Ef 1:3-10)

Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,† yang telah memberkati kita dalam Kristus* dengan segala berkat rohani di surga.


Sebab dalam Kristus, Allah telah memilih kita† sebelum menciptakan jagat raya,* supaya kita kudus dan tak bercela di hadapanNya.


Dengan cinta, Allah telah menentukan kita menjadi PuteraNya† dengan perantaraan Yesus Kristus* karena kerelaan kehendakNya.


Supaya terpujilah rahmatNya yang mulia† yang dianugerahkanNya kepada kita* dalam Putera yang dikasihiNya.


Dalam Kristus, Kita telah memperoleh penebusan berkat darahNya,† yaitu pengampunan atas segala pelang-garan kita,* dilimpahkanNya kepada kita.


Dengan segala hikmat dan kebijaksanaan† Allah telah menyatakan rencana kehendakNya kepada kita,* sekadar kerelaan yang diikhtiarkanNya dalam Kristus sejak dahulu.


Untuk menggenapkan segala zaman,† yaitu menyatukan segala sesuatu di surga dan di bumi* dalam diri Kristus sebagai kepala.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus.


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Allah telah menyatakan rencana ke-hendakNya untuk menyatukan segala sesuatu dalam diri Kristus sebagai kepala.


BACAAN SINGKAT (1 Ptr 5: 1-4)

Para ketua di antara kamu kunasihati sebagai teman sejawat dan saksi pen­deritaan Kristus, dan sebagai orang yang mendapat bagian dalam ke­muliaan yang akan dinyatakan. Gembalakanlah kawan­an Allah yang ada padamu, jangan karena terpaksa, tetapi dengan sukarela seturut ke­hendak Allah. Jangan mencari ke­untungan, tetapi relakanlah diri. Jangan main kuasa atas umat yang di­percayakan kepadamu.Tetapi hendak­­­lah kamu menjadi teladan bagi kawan­­anmu. Dan bila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemulia­an yang takkan binasa.


LAGU SINGKAT

P : Inilah saudara yang mencintai umat Allah* Dan mendoakan mereka.

U : Inilah saudara yang mencintai umat Allah* Dan mendoakan mereka.

P : Ia menyerahkan hidupnya bagi saudara-saudaranya.

U : Dan mendoakan mereka

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U : Inilah saudara yang mencintai umat Allah* Dan mendoakan mereka.


KIDUNG MARIA (Luk 1: 46-55)

Ant . Kidung Maria

Setia dan bijaksanalah hamba itu, yang telah diangkat Tuhan untuk memimpin isi rumah-Nya dan pada waktunya mem­bagikan jatah gandum kepada mereka.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant . Kidung Maria

Setia dan bijaksanalah hamba itu, yang telah diangkat Tuhan untuk memimpin isi rumah-Nya dan pada waktunya mem­bagikan jatah gandum kepada mereka.


DOA PERMOHONAN

Kristus ditetapkan sebagai imam agung untuk manusia dalam hubungan mereka dengan Allah. Mari­lah kita me­luhurkan Dia dengan pujian yang pantas dan berdoa:


U : Selamatkanlah umat-Mu, ya Tuhan.


Kristus, Engkau menerangi Gereja-Mu melalui para pemimpin yang suci,* semoga umat Kristen selalu Kaugembirakan dengan terang cahaya-Mu.


Kristus, Engkau mengampuni dosa umat karena para gembala berdoa seperti Musa,* maka kuduskanlah Gereja-Mu senantiasa berkat doa mereka.


Kristus, Engkau mengurapi para kudus-Mu dan mengutus Roh Kudus kepada mereka,* maka penuhilah semua pemimpin umat-Mu dengan Roh Kudus.


Kristus, Engkau sendirilah milik para gembala yang kudus,* semoga semua orang yang sudah Kautebus dengan darah-Mu tetap bersatu dengan Dikau.


Kristus, berkat usaha gembala Gereja, Engkau memberikan kehidupan kekal kepada domba-domba-Mu,* maka selamatkanlah para arwah dari kematian kekal berkat wafat-Mu.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah kebenaran dan cinta kasih, Engkau sudah memenuhi santo Pius Ke­sepuluh dengan kebijaksanaan surgawi dan ke­teguhan para rasul. Ia men­jaga iman yang benar dan mem­persatukan segala­nya di bawah Kristus. Semoga kami menuruti ajaran dan teladannya dan memperoleh ganjar­an yang kekal. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan Peng­antara kami, yang hidup dan berkuasa ber­sama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin.


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal

U : Amin.


118 views0 comments

Comments


bottom of page