top of page

IBADAT PAGI Kamis, 28 Maret 2024

HARI KAMIS PUTIHPEMBUKAAN

P : Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku.

U : Supaya mulutku mewartakan pujian-Mu.


MAZMUR 94 (95)

Ant.

Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita.


Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan,

bersorak-sorai bagi penyelamat kita.

Menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur,

menghormati-Nya dengan pujian.


 Ant.

Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita.


Tuhanlah Allah yang agung,merajai segala dewa.

Dasar bumi terletak di tangan-Nya,

Puncak gunung pun milik-Nya.Milik-Nyalah laut,

Dia membuatnya,daratanpun buatan tangan-Nya.


 Ant.

Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita.


Mari bersujud dan menyembah,

berlutut di hadapan Tuhan, pencipta kita.

Dialah Allah kita, kita umat-Nya,

Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya.


 Ant.

Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita.


Hari ini dengarkanlah suara-Nya:

“Jangan bertegar hati seperti di Meriba,

seperti di Masa, di padang gurun;

ketika leluhurmu mencobai Aku,

walau menyaksikan karyaKu yang agung.

 Ant.

Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita.


Empat puluh tahun Aku muak akan mereka itu;

maka Aku berkata: Umat ini tersesat hatinya,

mereka tidak mengerti maksud bimbinganKu.

Sebab itu Aku bersumpah dalam murkaKu:

Mereka takkan beristirahat bersama Aku.”


 Ant.

Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita.


Kemuliaan kepada Bapa

dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant.

Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita.


MADAH

Salib suci nan mulia

Kayu paling utama

Tiada yang menandingi

Daun bunga buahnya

Kayu paku bahagia

Memangku pangkal hidup.


Pohon bungkukkan dahanmu

Lemaskanlah uratmu

Lembutkan juga kerasmu

Yang jadi bawahanmu

Sediakan batang empuk

Bagi tubuh rajamu.


Engkaulah kayu yang pantas

Mentakhtakan penebus

Menyajikan tempat labuh

Bagi bumi yang karam

Berhiaskan darah suci

Anakdomba sejati.


Terpuji terhormatilah

Allah Mahakuasa

Bapa bersama Putra

Dan Roh Kudus penghibur

Yang jaya bertakhta mulya

Selalu selamanya. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Tuhan, lihat dan perhatikanlah aku, sebab aku susah. Dengarkanlah aku dengan segera.


Mazmur 79 (80)

Gembala Israel, dengarkanlah kami,*

Engkau yang memimpin Yusuf bagaikan kawanan.

Engkau yang bertakhta di atas singgasana, tampillah dengan cemerlang,*

di depan suku Efraim, Benyamin, dan Manasye.

Kerahkanlah kekuatanMu,*

dan datanglah menyelamatkan kami.


Ya Allah, pulihkanlah kami,*

tunjukkanlah seri wajahMu, maka selamatlah kami.


Ya Tuhan, Allah semesta alam, berapa lama lagi Engkau murka,*

sekalipun umatMu berdoa?

UmatMu Kauberi ratap tangis sebagai makanan,*

cucuran air mata berlimpah sebagai minuman.

Kaujadikan kami sasaran kebencian para tetangga*

dan olok-olokan musuh kami.


Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami*

tunjukkanlah seri wajahMu, maka selamatlah kami.


UmatMu bagaikan pokok anggur yang Kaupindahkan dari Mesir,*

Kauhalaukan bangsa-bangsa lalu Kautanamkan dia.

Engkau telah menyediakan tanah bagi pokok itu,*

maka berurat berakarlah ia dan memenuhi seluruh negeri.

Gunung-gunung ditudungi oleh naungannya,*

dan pohon-pohon jati oleh cabang-cabangnya.

Ranting-rantingnya menjulur sampai ke laut,*

dan sulur-sulurnya sampai ke sungai Efrat.


Ya Allah, mengapa Engkau merobohkan pagarnya,*

sehingga setiap orang yang lewat meme-tik buahnya!

Babi hutan menggerogotinya,*

dan binatang di padang memakannya.


Ya Allah semesta alam kembalilah,†

pandanglah dari surga dan indahkanlah kebun anggurMu,*

lindungilah pokok yang Kautanam dengan tanganMu sendiri.

Musuh telah menebang dan membakarnya:*

biarlah mereka binasa oleh ancaman wajahMu.

Hendaknya Engkau melindungi raja kami,*

orang pilihan yang telah Kaunobatkan

Maka kami tidak akan menyimpang daripadaMu,*

lindungilah hidup kami, maka kami akan memuji Engkau.


Ya Tuhan, Allah semesta alam, pulihkanlah kami,*

tunjukkanlah seri wajahMu, maka selamatlah kami.


Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Tuhan, lihat dan perhatikanlah aku, sebab aku susah. Dengarkanlah aku dengan segera.


Ant. 2

Sungguh Tuhanlah penyelamatku, aku percaya dan tidak merasa takut.


Kidung (Yes 12:1-6)

Aku bersyukur kepadaMu, ya Tuhan:†Engkau telah murka terhadap aku,*tetapi kemurkaanMu telah mereda, dan aku sudah Kauhibur.

 

Sungguh, Tuhanlah penyelamatku,*aku percaya dan tidak merasa takut.

Sebab Tuhanlah kekuatan dan pujaanku,*Dialah yang menyelamatkan daku.

 

Dengan sukaria kamu akan menimba air*dari sumber keselamatan

Pada masa itu kamu akan berkata:*Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namaNya!

Wartakanlah kepada para bangsa karyaNya yang agung,*beritahukanlah keluhuran namaNya.

 

Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab me-gahlah karyaNya,*hendakNya dimaklumkan di seluruh bumi.

Bergembira dan bersoraklah, hai penduduk Sion,*sebab besarlah di tengah-tengahmu Allah Israel yang mahakudus.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Sungguh Tuhanlah penyelamatku, aku percaya dan tidak merasa takut.


Ant. 3

Tuhan memuaskan kita dengan sari gandum dan menguatkan kita dengan madu.


Mazmur 80 (81)

Bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita,*bersorak gembiralah bagi Allah Yakub.

Angkatlah nyanyian, bunyikanlah rebana,*petiklah gambus dan kecapi dengan lagu merdu.

Tiuplah nafiri pada perayaan tahun baru,*waktu bulan purnama, hari raya kita.

 

Sebab demikianlah ditetapkan bagi Israel,*suatu hukum dari Allah Yakub.

Suatu peringatan yang ditetapkan bagi suku Yusuf,*ketika Allah maju melawan tanah Mesir.

 

Kini kudengar firman Tuhan, yang belum pernah kudengar:*“Aku telah mengambil beban dari pun-dak umatKu.

 

Tangan dan pundaknya telah bebas dari kerja paksa,*engkau berseru dalam kesesakanmu, hai umatKu, maka Aku membebaskan dikau.

Dari dalam awan mengguntur Aku menjawab engkau,*Aku telah menguji engkau pada wahah Meriba.

 

Maka dengarlah, hai umatKu, Aku hendak memperingatkan dikau,*hai Israel, mudahMudahan engkau mendengarkan Daku.

Jangan di antaramu terdapat Allah yang lain,*jangan menyembah dewa asing .

Sebab Akulah Tuhan, Allahmu ,†yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir*dan mengenyangkan dikau dalam kelaparan.

 

Tetapi umatKu tidak mendengarkan suaraKu,*dan Israel tidak taat kepadaKu.

Maka Kubiarkan mereka dalam ketegaran hatinya,*dan mereka berbuat menurut rencananya sendiri.

 

Ah, sekiranya umatKu mendengarkan Daku,*sekirannya Israel menempuh jalan-jalanKu.

Maka musuh mereka segera Kutundukkan*dan terhadap para lawannya Kukepalkan tinjuKu.

 

Maka musuh Israel akan tunduk menyembah,*itulah nasibnya untuk selama-lamanya.

Maka umatKu akan Kuberi makan sari gandum*dan Kupuaskan dengan madu kuat.”

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Tuhan memuaskan kita dengan sari gandum dan menguatkan kita dengan madu.


BACAAN SINGKAT (Ibr 2: 9b-10)

Karena derita kematian-Nya Yesus telah di¬mahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Dan berkat rahmat Allah Ia mengalami maut bagi semua orang. Allah asal mula dan tujuan segala sesuatu, telah menghantar banyak orang kepada kemuliaan. Sudah sepatutnya bahwa Yesus, pemimpin semua orang kepada keselamatan, disempurnakan oleh Allah karena penderitaan.


LAGU SINGKAT

P:Engkau menebus kami, ya Tuhan,* Dengan darah-Mu.

U:Engkau menebus kami, ya Tuhan,* Dengan darah-Mu.


P:Segala suku, bahasa, bangsa dan negara Kausucikan.

U:Dengan darah-Mu.


P:Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U:Engkau menebus kami, ya Tuhan,* Dengan darah-Mu.


KIDUNG ZAKHARIA (Luk 1: 68-79)

Ant. Kidung Zakharia

Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama dengan kamu, sebelum Aku menderita.


Terpujilah Tuhan, Allah Israel,*sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umat-Nya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,*putera Daud, hamba-Nya.

Seperti dijanjikan-Nya dari sediakala,*dengan perantaraan para nabi-Nya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita*dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada leluhur kita*dan mengindahkan perjanjian-Nya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,*akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepada-Nya tanpa takut*dan berlaku kudus dan jujur di hadapan-Nya seumur hidup.

 

Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,*sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalan-Nya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umat-Nya,*berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan;*Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut*dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Zakharia

Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama dengan kamu, sebelum Aku menderita.


DOA PERMOHONAN

Kristus penyelamat telah menebus kita dengan kematian dan kebangkitan-Nya. Marilah kita mohon kepada-Nya:


U: Tuhan, kasihanilah kami.


Engkau telah naik ke Yerusalem untuk menderita sengsara dan wafat sebagai jalan menuju kemuliaan,* hantarlah Gereja-Mu kepada Paskah abadi.

Engkau ditinggikan pada salib dan ditikam dengan tombak serdadu,* sembuhkanlah luka-luka kami.

Engkau telah mengubah salib yang hina menjadi pohon kehidupan,* kurniakanlah hasil buahnya kepada setiap orang yang lahir kembali dalam pembaptisan.

Waktu Engkau tergantung pada salib, Engkau telah mengasihani penyamun yang bertobat,* ampunilah kami orang yang berdosa ini.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Ya Allah, sumber cinta kasih dan keselamatan, dalam kematian Putra-Mu Engkau memberi kami harapan akan hidup abadi. Maka kami mohon kepada kami, agar berkat kebangkitan Kristus kami memperoleh kemuliaan kekal yang kami harapkan. Sebab Dialah pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin.


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.


215 views0 comments

Comentários


bottom of page