top of page

IBADAT SORE Rabu, 13 April 2022

HARI RABU DALAM PEKAN SUCI (U)


PEMBUKAAN


P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


MADAH


Sungguh mulya panji raja Salib suci bercahaya Padamu pencipta kita Dipaku tak berdaya.


Padamu Kristus beradu Lambung ditikam serdadu

Mengalirkan air darah Mencuci dosa yang parah.


Salam altar salam kurban Sebab padamu pahlawan Mengalami kematian Yang membawa kehidupan.


Tritunggal sumber selamat

Dipuji seluruh umat

Yang ditebus darah suci

Mohon slalu diberkati. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Kaum durhaka berkata: Marilah kita tindas orang jujur itu, sebab ia me­nentang pekerjaan kita.


Mazmur 61 (62)

Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang,* sebab dari padaNyalah keselamatanku.

Hanya Dialah pelindung dan penyelamatku,* Dialah penyokongku, aku takkan goyah.


Berapa lamakah kamu masih menyerbu manusia lemah,* bersama-sama mencoba meruntuhkannya!

Seperti menyerang dinding yang miring,* menggempur tembok yang mau roboh!

Rencana mereka tipuan belaka,* mereka suka akan dusta.

Dengan mulut, mereka memberkati,* tetapi dalam hati, mereka mengutuki.


Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang,* dan padaNyalah segala harapanku.

Hanya Dialah pelindung dan penyelamatku,* Dialah penyokongku, aku takkan goyah.


Pada Tuhanlah keselamatan dan kemuliaanku,* Dialah kekuatan dan tempat perlindunganku.

Percayalah kepadaNya selalu, hai umatku,† curahkanlah isi hatimu di hadapanNya,* Dialah perlindungan kita.


Hanya angin belaka, anak-anak Adam,* kehampaan semata, anak-anak manusia.

Bila ditimbang, neraca terjungkit ke atas,* berat mereka bersama lebih ringan dari pada angin.


Jangan menaruh harapan pada pemerasan,* jangan menggantungkan diri pada perampasan.

Apabila harta milikmu bertambah,* janganlah hatimu melekat kepadanya.

Tuhanlah sumber kekuatan dan kasih setia,* Tuhan membalas setiap orang menurut perbuatannya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 1

Kaum durhaka berkata: Marilah kita tindas orang jujur itu, sebab ia me­nentang pekerjaan kita.


Ant. 2

Ia menanggung dosa semua orang dan berdoa bagi orang-orang jahat.


Mazmur 66 (67)

Semoga Allah mengasihani dan memberkati kita,* semoga wajahNya berseri-seri kepada kita.

Ya Allah, semoga karyaMu dikenal di bumi,* dan keselamatanMu di antara segala bangsa.


Hendaknya segala bangsa memuji Engkau,*

hendaknya memuji Engkau segala bangsa.

Hendaknya segala bangsa bersorak gembira,† sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil* dan menuntun segala bangsa di bumi.


Hendaknya segala bangsa memuji Engkau,* hendaknya memuji Engkau segala bangsa.

Tanah telah memberi hasilnya,* sebab Tuhan, Allah kita, telah memberkati kita.

Semoga Allah tetap memberkati kita,* semoga seluruh bumi menjadi takwa.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 2

Ia menanggung dosa semua orang dan berdoa bagi orang-orang jahat.


Ant. 3

Dalam Kristus kita memperoleh penebus­an berkat darah-Nya, yaitu pengampunan atas segala pelanggaran kita.


Kidung (Kol 1:12-20)

Marilah kita dengan sukacita mengucap syukur kepada Bapa,† yang membuat kita layak mendapat bagian* dalam warisan gemilang para kudus.

Ia telah merebut kita dari kuasa kegelapan* dan memindahkan kita ke dalam kerajaan PuteraNya yang terkasih.

Dalam Kristus kita mendapat penebusan,* yaitu pengampunan dosa.


Kristuslah gambar Allah, Ia menampakkan Yang tak kelihatan,* Dialah yang pertama dari segala ciptaan.

Sebab dalam Kristus telah diciptakan segala sesuatu,* baik di angkasa maupun di bumi;

baik yang kelihatan maupun yang tak kelihatan,* singgasana, kerajaan, pemerintah dan penguasa.


Segala sesuatu diciptakan dengan perantaraanNya dan untuk Dia,† Ia mendahului segala sesuatu,* dan segala sesuatu ada dalam Dia.


Kristuslah kepala tubuh, yaitu Gereja ;† Ia yang awal, yang pertama bangkit dari alam maut,* supaya Ia lebih utama dalam segala sesuatu.


Sebab Allah berkenan bahwa seluruh kepenuhanNya diam dalam Kristus,† dan dengan perantaraan Kristus* Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan diriNya.

Baik yang di bumi, maupun yang di angkasa,* segala sesuatu diperdamaikan dalam darah Kristus yang tersalib.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 3

Dalam Kristus kita memperoleh penebus­an berkat darah-Nya, yaitu pengampunan atas segala pelanggaran kita.


BACAAN SINGKAT (Ef 4:32-5:2)

Bersikaplah ramah seorang terhadap yang lain, berlakulah lembut hati dan hendaklah saling mengampuni, se­perti Allah telah mengampuni kamu dalam Kristus. Sebab itu jadilah peng­ikut Allah sebagai anak-anak-Nya yang tercinta. Hidup­lah dalam cinta kasih seperti Kristus telah mencintai kita dan menyerah­kan diri-Nya untuk kita sebagai kurban dan persembahan yang harum me­wangi bagi Allah.


LAGU SINGKAT

P : Kami menyembah Engkau, ya Kristus,* Kami meluhurkan Dikau.

U : Kami menyembah Engkau, ya Kristus,* Kami meluhurkan Dikau.


P : Sebab Engkau menebus dunia dengan salib-Mu.

U : Kami meluhurkan Dikau.


P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U : Kami menyembah Engkau, ya Kristus,* Kami meluhurkan Dikau.


KIDUNG MARIA (Luk 1: 46-55)


Ant. Kidung Maria

Guru berpesan: SaatKu hampir tiba. Di dalam rumahmu Aku mau me­rayakan Paskah bersama para murid­Ku.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.


Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Guru berpesan: SaatKu hampir tiba. Di dalam rumahmu Aku mau me­rayakan Paskah bersama para murid­Ku.


DOA PERMOHONAN

Penyelamat umat manusia telah meng­hancurkan kematian dengan wafat­-Nya dan memulihkan kehidupan dengan kebangkitan-Nya. Marilah kita me­nyembah Dia dan mohon dengan rendah hati:


U : Sucikanlah umat yang Kautebus dengan darah-Mu.


Ya penyelamat kami, semoga kami bertobat dan semakin menyatukan diri dengan penderitaan-Mu,* agar kami juga menikmati kemuliaan kebangkitan-Mu.

Semoga kami dilindungi oleh bunda-Mu, penghibur orang yang berdukacita,* sehingga kami dapat menghibur orang yang bersusah hati.

Semoga kaum beriman menghadapi kesukaran hidup sebagai kesempatan untuk mengambil bagian dalam sengsara-Mu,* sehingga dalam diri mereka nampak penyelamatan-Mu.

Engkau telah merendahkan diri dengan menjadi taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib,* berilah ketaatan dan kesabaran kepada para abdi-Mu.

Kurniakanlah kemuliaan tubuh-Mu sendiri kepada orang-orang yang telah meninggal,* dan masukkanlah kami juga kelak dalam bilangan mereka.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP


Tuhan yang mahabijaksana, menurut rencana-Mu Putra-Mu menanggung derita di kayu salib untuk me­matahkan kuasa musuh kami. Semoga kami, hamba-hamba-Mu Kauanugerahi kurnia ke­bangkitan. Demi Yesus Kristus, Putra­-Mu dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa ber­sama Bapa dalam per-sekutuan Roh Kudus, Kristus telah mem­per­sembah­kan diri-Nya kepada Allah.


PENUTUP


P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup kekal.

U : Amin

105 views0 comments

Comments


bottom of page