top of page

IBADAT SORE Rabu, 22 Juni 2022

HARI RAYA KELAHIRAN SANTO YOHANES PEMBAPTIS (P)


PEMBUKAAN


P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluya.


MADAH


Perkenankanlah kami menyanyikan Kidung dan madah untuk mengenangkan Rencana Allah yang tak terperikan Santo Yohanes.


Utusan tiba datang dari surga Membawa warta untuk ayahanda Menjadi bapa di masa tuanya Tidak tersangka.


Mendengar itu Ia tak percaya Menjadi bisu tak dapat bicara Tapi ibumu mengandung putra Sangat terharu.


Semoga Bapa Yang Mahakuasa

Bersama Putra penebus dunia

Roh Kudus pula penghibur umat-Nya

Mulia slamanya. Amin.


PENDARASAN MAZMUR


Ant. 1

Elisabet melahirkan putra agung bagi Zakharia, yaitu Yohanes pem­baptis, perintis Tuhan.


Mazmur 112 (113)

Pujilah, hai hamba-hamba Tuhan,* pujilah nama Tuhan.

Terberkatilah nama Tuhan* sekarang dan selama-lamanya.

Dari timur sampai ke barat* terpujilah nama Tuhan.

Tuhan menguasai segala bangsa,*

kemuliaan-Nya mengatasi langit.

Siapakah seperti Tuhan, Allah kita* yang bersemayam di takhta yang luhur;

yang membungkuk untuk melihat ke bawah* untuk memandang langit dan bumi.

Tuhan menegakkan orang lemah dari debu* dan mengangkat orang miskin dari sampah,

untuk mendudukkannya di tengah para penguasa,* di tengah para penguasa bangsanya.

Tuhan memberikan keturunan kepada wanita mandul* dan menjadikanya ibu yang penuh sukacita.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 1

Elisabet melahirkan putra agung bagi Zakharia, yaitu Yohanes pem­baptis, perintis Tuhan.


Ant. 2.

Dari ibu yang tua dan mandul lahir­lah Yohanes, perintis Tuhan.


Mazmur 145 (146)

Pujilah Tuhan, hai hatiku!† Aku hendak memuliakan Tuhan seumur hidup,* memuji-Nya selama hayat di kandung badan.

Jangan menaruh harapan pada orang-orang besar,* pada manusia yang tak dapat menyelamatkan.

Bila melayang nyawanya, ia menjadi debu,* hari itu juga buyarlah rencananya.


Berbahagialah orang yang mengharapkan pertolongan dari Allah Yakub,* yang menaruh kepercayaan pada Tuhan, Allahnya.

Sebab Tuhan menjadikan langit dan bumi,* menciptakan laut dan segala isinya.

Tuhan tetap setia terhadap orang yang dihina,* menjamin keadilan bagi orang yang tertindas.

Tuhan memberi makan orang yang lapar,* membebaskan orang yang terbelenggu.

Tuhan membuka mata orang buta,* menegakkan orang yang bungkuk.

Tuhan melindungi orang asing,* memelihara para yatim piatu dan janda.

Tuhan mengasihi orang jujur,* tetapi orang berdosa digulingkan-Nya.

Tuhanlah raja selama-lamanya,* Dialah Allahmu, hai Sion, turun-temurun.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 2.

Dari ibu yang tua dan mandul lahir­lah Yohanes, perintis Tuhan


Ant. 3.

Di antara semua anak manusia yang telah lahir tidak ada yang melebihi Yohanes pembaptis.


Kidung (Ef 1:3-10)

Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,† yang telah memberkati kita dalam Kristus,* dengan segala berkat rohani di surga.

Sebab dalam Kristus, Allah telah memilih kita,† sebelum menciptakan jagat raya,* supaya kita kudus dan tak bercela dihadapan-Nya.

Dengan cinta, Allah telah menentukan kita menjadi Putra-Nya† dengan perantaraan Yesus Kristus,* karena kerelaan kehendak-Nya.

Supaya terpujilah rahmat-Nya yang mulia† yang dianugerahkan-Nya kepada kita* dalam Putra yang dikasihi-Nya.

Dalam Kristus, kita telah memperoleh penebusan berkat darah-Nya,† yaitu pengampunan atas segala pelanggaran kita,*

menurut kekayaan rahmat-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita.

Dengan segala hikmat dan kebijaksanaan† Allah telah menyatakan rencana kehendak-Nya kepada kita,* sekedar kerelaan yang diikhtiarkan-Nya dalam Kristus sejak dahulu.

Untuk menggenapkan segala zaman,† yaitu menyatukan segala sesuatu di surga dan di bumi,* dalam diri Kristus sebagai kepala.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 3.

Di antara semua anak manusia yang telah lahir tidak ada yang melebihi Yohanes pembaptis.


BACAAN SINGKAT (Kis 13:23-25)

Sesuai dengan janji-Nya, Allah telah meng­angkat salah seorang dari ke­turunan Daud menjadi penyelamat bangsa Israel, yaitu Yesus. Ke­datangan­­­­-Nya disiapkan Yohanes dengan berseru kepada seluruh bangsa Israel, agar mereka bertobat dan dibaptis. Dan ketika hampir se­lesai menunaikan tugas­nya Yohanes mengatakan: ”Kamu kira siapa saya ini? Saya bukan yang kamu nanti-nantikan itu. Dia akan datang sesudah saya dan saya tak layak membuka tali sandalnya.”


LAGU SINGKAT

P : Ratakanlah jalan Tuhan,* Luruskanlah lorong-Nya.

U : Ratakanlah jalan Tuhan,* Luruskanlah lorong-Nya.


P : Sesudah saya akan datang seorang yang telah mendahului saya.

U : Luruskanlah lorong-Nya.


P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U:Ratakanlah jalan Tuhan,* Luruskanlah lorong-Nya.


KIDUNG MARIA (Luk 1: 46-55)


Ant . Kidung Maria

Sesudah Zakharia masuk rumah Tuhan, tampak­­lah kepadanya malaikat Gabriel, berdiri di sebelah kanan altar pedupaan.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.


Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant . Kidung Maria

Sesudah Zakharia masuk rumah Tuhan, tampak­­lah kepadanya malaikat Gabriel, berdiri di sebelah kanan altar pedupaan.


DOA PERMOHONAN

Allah memilih Yohanes pembaptis untuk me­wartakan kerajaan Kristus yang akan datang ke­pada manusia. Marilah kita berdoa dengan gembira:


U : Bimbinglah kami ke jalan damai sejahtera, ya Tuhan.


Engkau memanggil Yohanes sedari rahim bundanya untuk menyediakan jalan bagi Putra-Mu,* semoga kami mengikuti Kristus yang diwartakannya.

Engkau telah memperkenalkan Anakdomba Allah kepada Yohanes,* semoga Gereja memperkenalkan Yesus kepada semua orang zaman ini.

Engkau menghendaki bahwa Kristus bertambah besar, dan pendahulu-Nya semakin kecil, * semoga kami bersedia mengalah kepada orang-orang lain, asal saja Engkau semakin dimuliakan.

Engkau telah menyatakan keadilan dan kebenaran dengan kemartiran Yohanes,* semoga kami berani membela keadilan dan kebenaran.

Ingatlah akan semua orang yang telah berpulang,* dan terimalah mereka dalam kerajaan terang dan damai.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP


Tuhan, Allah umat Israel, Engkau sudah menampil­kan santo Yohanes Pem­­baptis untuk mempersiap­kan bagi Kristus suatu bangsa yang sem­purna. Berilah kami rahmat sukacita sejati dan hantarkan­lah umat-Mu ke jalan damai dan keselamat­an. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa ber­sama Bapa dalam per­sekutu­an Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin


PENUTUP


P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup kekal.

U : Amin

119 views0 comments

Comments


bottom of page